Business Process Solutions Meets Martijn Kösters

Article

Business Process Solutions Meets Martijn Kösters

Vera Brouwer, Marketing BPS

Iets later dan oorspronkelijk gepland belt nieuwe BPS Director Martijn Kösters mij mobiel. Ik vind het niet erg. Ik weet dat hij gezien zijn integratie in ons team meer werk heeft dan tijd en dat hij deze zo eerlijk mogelijk onder zijn nieuwe collega’s probeert te verdelen. Wel ben ik aangenaam verrast door het sms’je wat hij voortijds stuurt om me te laten weten dat hij iets later is: een gebaar van erkenning van mijn eveneens chaotische agenda en een attentie die in het hedendaagse bedrijfslandschap vaker dan eens over het hoofd wordt gezien. Het is na kantoortijd, dus ik vraag of ik het interview kort moet houden. Nee hoor, is zijn reactie, neem je tijd. De rust in zijn stem is een vreemd contrast met de drukke straatgeluiden die ik op de achtergrond hoor. Als ik ernaar informeer zegt hij onderweg te zijn naar het OV. ‘Niet op de fiets vandaag?’ vraag ik. ‘Nee,’ zegt hij lachend. ‘Morgen weer.’

Please scroll down for English Version

Laten we meteen beginnen. Wat online speurwerk leert dat je al snel na het starten van je carrière een uitgesproken affiniteit ontwikkelde voor business development. Hier heb je gedurende een loopbaan van bijna 20 jaar stevig aan vast gehouden, met uiteindelijk een duidelijke focus op finance en control. Waar komt deze affiniteit eigenlijk vandaan?

“Ik denk dat dit terug te leiden is naar mijn onverzadigbare nieuwsgierigheid voor het vak. In plaats van enkel en alleen genereren van sales wil ik altijd weten of er voor beide partijen eigenlijk niet meer inzit. Ik ben altijd oprecht benieuwd hoe zaken in elkaar steken, wat maakt dat ik details in me opneem die anderen vaak over het hoofd zien. In samenwerking met de klanten helpt dit vaak met het tot stand brengen van mijn andere passie: innovatie.”

Per 1 december start je officieel als director van Business Process Solutions: een begrip binnen de internationale Deloitte familie, maar een nieuwkomer in de Nederlandse markt. Wat is je visie voor onze afdeling?

“Afgelopen twee jaar zijn er binnen deze afdeling diverse dienstverleningen ontwikkeld op het gebied van finance, technology, PMO en HR*, die nauw aansluiten bij de behoeften in de markt. Dit heeft geleid tot een omgeving waarin professionals snel kennis kunnen opdoen binnen dienstverlening waar veel vraag naar is. BPS biedt daardoor de mogelijkheid om dé talent pool van Deloitte te worden: een aantrekkelijke partij voor professionals die bijvoorbeeld bij detacheerders gewerkt hebben en de diepte in willen. Zij kunnen landen bij BPS, en na enkele jaren een allround pakket aan kennis en vaardigheden opgedaan te hebben hun weg verder voort zetten binnen Deloitte. Omdat naast vakkennis we ook veel nadruk leggen op het langdurig verbeteren van efficiency bieden we onze klanten tegelijkertijd een dienstverlening die langdurig positieve impact maakt op de bedrijfsvoering.”

Wat breng jij onze afdeling dat ons gaat helpen deze visie tot werkelijkheid te brengen?

“Naast geruime ervaring in het vak heb ik ook altijd veel aandacht besteed aan het opbouwen van een netwerk. Dit gaat ons aan de ene kant helpen het huidige team snel uit te bouwen, en anderzijds om met klanten in contact te komen die met ons hun bedrijfsvoering willen optimaliseren. Daarnaast hebben talent acquisitie en management ook mijn prioriteit. Ervaring leert dat professionals pas echt uitblinken wanneer ze hun passies kunnen uitoefenen. Ik wil binnen BPS de ultieme aansluiting vinden tussen ambitie en realisatie, en iedereen het zelfbewustzijn en vertrouwen geven om zijn of haar talenten te ontwikkelen en toe te passen. Ik zie dit als één van mijn grootste uitdagingen. Ieder individu is een puzzel: Er bestaat geen handleiding, alleen een individuele benadering.”

“Ieder individu is een puzzel: Er bestaat geen handleiding, alleen een individuele benadering.”

Wat zie jij als goed leiderschap?

“Ik ben een groot voorstander van ‘leading by example’. Doe wat je zegt en zeg wat je doet, en behandel anderen hoe je zelf behandeld wilt worden. Wederzijds respect en goed naar elkaar luisteren is de rode draad in een zakelijke omgeving waar professionals zich comfortabel genoeg voelen om creatieve ideeën te uiten en dingen te benoemen die de status quo uitdagen. En daar komen pas echt ideeën tot stand die impact maken.”

Hoe zou je je ambitie omschrijven?

“In de huidige disruptieve wereld acht ik het eigenlijk bijna onmogelijk om verder te kijken dan drie jaar. Ik streef ernaar om via talent management ons team dusdanig te helpen ontwikkelen te en motiveren dat men tegen die tijd al kennis heeft kunnen maken met een paar echte BPS gamechangers.”

Martijn Kösters is per december 2018 overgestapt van afdeling Risk Advisory naar Business Process Solutions (BPS), onderdeel van Deloitte. *Wil je meer weten over de dienstverlening van BPS? Klik op ‘More about BPS’ of neem contact op met Martijn via +318 288 42 60 of MKosters@deloitte.nl.

Naar aanleiding van dit interview geïnteresseerd geraakt in onze vacatures? Kijk hier

English Version

A little later than originally planned, new BPS Director Martijn Kösters calls me on my cell phone. I do not mind. I know that since his integration in our team, his workload exceeds the time he has available and that he aims to distribute the latter as honestly as possible amongst his new colleagues. However, I am pleasantly surprised by the text message he sends in advance to let me know that he is running late: a gesture of mutual recognition of my chaotic schedule, one that seems to be increasingly overlooked in today's business landscape.

It is after office hours, so I ask if I should keep the interview short. He tells me to take my time. His calm voice seems to be a strange contrast with the busy street noises I can hear in the background. When I ask him about it, he says he is on his way to public transport. "Not by bike today?" I ask. "No," he replies laughing. “Tomorrow I will.”

Let's start right away. A quick search on the internet shows that from the beginning of your career, you have been focussing on business development. You pursued this career path for almost 20 years while specializing in the domains of finance and control. Where does this come from?

"I think this can be traced back to my insatiable curiosity for the field of work. I want to look beyond sales alone, and start by trying to seek opportunities that help to create more value for both parties. I am always eager to learn everything that there is to know about business cases relating to my field of interest, which means that I take in details that others often overlook. In collaboration with clients, this often helps to bring about new solutions that adhere to my other passion: innovation.”

As of 1 December, you will officially start as a director of Business Process Solutions: widely known within the international Deloitte family, but a newcomer to the Dutch market. What is your vision for our department?

"Over the past two years, various services have been developed within BPS in the areas of finance, technology, PMO and HR*. This has led to an environment in which professionals can quickly acquire knowledge within a broad range of services that currently face high market demand. To my opinion, this offers an excellent opportunity for BPS to become Deloitte's talent pool: an attractive environment for professionals who, for example, have worked for detachers and want to take on a specialization. They can use BPS as a stepping stone, and after having acquired an all-round package of knowledge and skills within a few years continue their way within Deloitte. In addition to growing the technical knowledge of our professionals, we provide tools and learnings on long-term improvement of efficiency. This means that we can offer our clients services that will result in a long-lasting positive impact on their business operations."

What are you bringing to our department that will help us make this vision a reality?

"Besides already having gained significant experience in the field, I have always put a lot of effort into expanding my network. These connections will help us to quickly grow our team, and at the same time get in touch with customers who want to collaborate with us in order to optimize their business. My priorities also include talent acquisition and management. I have learned from past experience that professionals excel in business activities they feel passionate about. I will seek to ensure that our professionals execute assignments that live up to their ambitions, and support everyone in finding the confidence and self-awareness to further develop and use their talents. One of my biggest challenges yet, I believe. After all, every individual is a puzzle: There is no manual, only an individual approach. "

‘Every individual is a puzzle: There is no manual, only an individual approach.’

In your opinion, what makes a good leader?

"I am a big believer in 'leading by example'. Do what you say and say what you do, and treat others how you want to be treated. Mutual respect and listening to each other is the common thread in a business environment where professionals feel comfortable enough to express creative ideas and to challenge the status quo. And this will bring things to live that will really create an impact."

How would you describe your ambitions?

"In the disruptive world we are currently living in, I think it is almost impossible to look beyond three years in the future. By that time, I hope to have successfully managed our team’s talent leading to the introduction with some real BPS game changers. "

As of December 2018, Martijn Kösters switched from Deloitte’s Risk Advisory department to Business Process Solutions (BPS).
*Would you like to know more about the services provided by BPS? Click on 'More about BPS' or contact Martijn via +318 288 42 60 or MKosters@deloitte.nl.

Are you also interested in supporting the growth of the BPS team? Click here

Did you find this useful?