Contourennota box 3-heffing op basis van werkelijk rendement | Deloitte Nederland

Article

Contourennota box 3-heffing op basis van werkelijk rendement

De staatssecretaris geeft in de contourennota box 3-heffing een inkijkje in de plannen om per 2025 tot een nieuwe wijze van heffing in box 3 te komen. Het kabinet neemt daarbij een vermogensaanwasbelasting als uitgangspunt.

21 april 2022

Contourennota box 3

De Staatssecretaris van Financiën heeft op 15 april 2022 de Contourennota box 3-heffing op basis van werkelijk rendement naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze nota wordt een eerste aanzet gegeven om te komen tot een nieuwe wijze van heffing in box 3. De komende maanden wordt een conceptwetsvoorstel uitgewerkt dat zal worden aangeboden voor internetconsultatie. Vervolgens kan het definitieve wetsvoorstel naar verwachting nog voor het zomerreces van 2023 ingediend bij de Tweede Kamer. Als de wetgeving uiterlijk eind 2023 door beide Kamers van de Staten-Generaal is aangenomen, kan de nieuwe box 3-regeling naar verwachting op zijn vroegst met ingang van het belastingjaar 2025 worden ingevoerd.

Vermogensaanwasbelasting

Het kabinet neemt een vermogensaanwasbelasting als uitgangspunt ter vervanging van de huidige forfaitaire regeling. Daarbij wordt jaarlijks belasting geheven over zowel reguliere inkomsten (zoals rente, dividend en huur) en de (on)gerealiseerde waardeontwikkeling van vermogensbestanddelen. Een belangrijk voordeel is volgens de staatssecretaris dat hiermee langdurig uitstel van heffing wordt voorkomen. Daarnaast hoeven belastingplichtigen, banken en verzekeraars niet langdurig gegevens bij te houden over de kostprijs van alle vermogensbestanddelen. Daartegenover staat echter dat de vermogensaanwasbelasting ertoe kan leiden dat belastingplichtigen onvoldoende liquide middelen hebben om de box 3-heffing te betalen. Een ander nadeel van een vermogensaanwasbelasting is dat belastingplichtigen jaarlijks de waarde moeten bepalen en de stortingen en onttrekkingen moeten bijhouden om de vermogensaanwas te kunnen bepalen.

Heffingssystematiek

Alle vermogensbestanddelen die op dit moment in box 3 vallen, zullen ook onder de nieuwe box 3-heffing gaan vallen. Kosten die samenhangen met de werkelijke inkomsten worden aftrekbaar. Om de administratieve lasten binnen de perken te houden, wordt nog onderzocht welke kosten met zekerheid zijn toe te wijzen aan de inkomsten in box 3. Ook verliesverrekening over de jaren heen binnen box 3 wordt mogelijk gemaakt. Maar de verliesverrekeningstermijn is nog voorwerp van onderzoek. De huidige vrijstellingen worden gehandhaafd, voor zover de nieuwe box 3-regeling geen reden geeft om een vrijstelling anders vorm te geven of af te schaffen.

In het nieuwe stelsel wordt uitgegaan van een heffingsvrij inkomen per fiscaal partner, in plaats van een heffingsvrij vermogen. De hoogte van dit heffingsvrije inkomen is nog niet bepaald. Hetzelfde geldt voor de hoogte en de vormgeving van het tarief (vlaktaks of progressief tarief).

Onroerende zaken

De waardeontwikkeling van onroerende zaken wordt voorlopig nog forfaitair belast, omdat de gegevens die nodig zijn om de waardeontwikkeling te bepalen op dit moment onvoldoende of niet-tijdig beschikbaar zijn. Zo wordt de WOZ-waarde op de relevante peildatum pas na afloop van het belastingjaar bepaald, waardoor deze te laat beschikbaar is om de belastbare waardeverandering in het belastingjaar vast te stellen. Wel zal het toe te passen forfait worden gebaseerd op uitsluitend het rendement van onroerende zaken. Hierdoor benadert dit forfait het daadwerkelijk behaalde rendement op onroerende zaken volgens de staatssecretaris beter dan nu het geval is.

Vorderingen en schulden

Bezittingen en schulden worden niet meer gesaldeerd in het nieuwe stelsel. Waardeveranderingen die zich voordoen bij afwaardering, kwijtschelding of valutaverschillen van vorderingen en schulden behoren tot de grondslag van de nieuwe box 3-heffing. Een waardeverandering van een vordering leidt alleen bij de schuldeiser tot een vermogensverandering. Kwijtschelding van een schuld heeft daarentegen ook gevolgen voor de vermogenspositie van de schuldenaar. Onderzocht wordt nog in hoeverre dit tot onbedoelde effecten kan leiden, met name in de situatie waarin de schuldenaar in financiële problemen verkeert.

Informatievoorziening

De benodigde informatie om het box-3inkomen te kunnen bepalen, zal grotendeels afkomstig zijn van financiële instellingen, met name voor wat betreft banktegoeden en effecten. De verwachting is dat die informatie op jaarbasis kan worden verzameld en verschaft. De belastingplichtigen met ander vermogen moeten echter waarschijnlijk zelf de nodige gegevens gaan bijhouden.

Onzeker is of de Belastingdienst kan voorzien in een vooringevulde aangifte inkomstenbelasting voor het belastingjaar 2025 die ook gegevens over het box 3-inkomen omvat. Probleem is dat de gegevens al snel na afloop van het belastingjaar beschikbaar moeten zijn. Onderzocht wordt of dit wel mogelijk is voor belastingjaren 2026 en verder.

Onderwerpen niet opgenomen in Contourennota

Verschillende onderwerpen die van belang zijn voor de nieuwe box-3 heffing zijn niet uitgewerkt in de Contourennota, omdat daarvoor aanvullend onderzoek nodig is. Het gaat bijvoorbeeld om:

  • Onzakelijke elementen bij het belasten van het werkelijke rendement;
  • Verhouding met de schenk- en erfbelasting bij kwijtschelding van vorderingen;
  • Liquiditeitseffecten bij heffing over niet-gerealiseerde waardeveranderingen;
  • Bestanddelen die gesplitst zijn in blooteigendom en vruchtgebruik;
  • Arbitrage-effecten die kunnen optreden door de gewijzigde manier waarop vermogensinkomsten worden belast ten opzichte van andere regimes, zoals box 2;
  • Positie van binnenlandse belastingplichtigen met vermogen in het buitenland en die van buitenlands belastingplichtigen;
  • De gevolgen van persoonlijke omstandigheden zoals het aangaan en beëindigen van een fiscaal partnerschap, overlijden en migratie.


Bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/04/15/kamerbrief-over-contourennota-voor-box-3-heffing-op-basis-van-werkelijk-rendement

Did you find this useful?