Controle van de Belastingdienst op de inzet van zzp’ers

Article

Controle van de Belastingdienst op de inzet van zzp’ers

Wij constateren dat de Belastingdienst momenteel proactief organisaties benadert/controleert voor de loonheffingen op de inzet van zzp’ers.

Controles/uitvraag door de Belastingdienst

Wij zien in de praktijk dat de Belastingdienst steeds meer organisaties uit verschillende sectoren benadert/controleert op de naleving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA). Of de Belastingdienst hiermee vooruitloopt op een eventuele opheffing van het handhavingsmoratorium per 1 oktober 2021, is niet duidelijk. In sommige gevallen stuurt de Belastingdienst eerst een vragenbrief waarmee de Belastingdienst zich een beeld probeert te vormen van het proces rondom de inhuur van derden door een organisatie. Bij andere organisaties constateren wij dat de Belastingdienst de naleving van de Wet DBA controleert. Ook uw organisatie kan door de Belastingdienst worden benaderd of gecontroleerd. In ieder geval zullen er vanaf 1 oktober aanstaande veel meer specifieke controles op de inzet van zzp’ers gaan plaatsvinden.

Bij een eventuele controle of uitvraag door de Belastingdienst is van belang dat inzichtelijk kan worden gemaakt hoe het proces rondom de inhuur van zzp’ers is ingericht en welke soorten zzp’ers uw organisatie inhuurt. Daarbij is tevens van belang dat uw organisatie beheersmaatregelen, zoals monitoring van de naleving van de contractuele afspraken, inzichtelijk kan maken.

Ook de btw-aspecten vormen een belangrijk aandachtspunt bij de inhuur van derden. De eventuele btw die derden zijn verschuldigd, berekenen zij door aan uw organisatie. Wij zien steeds meer discussies met de Belastingdienst over de btw-gevolgen van verschillende vormen van inhuur, waaronder bijvoorbeeld via bemiddelingsconstructies. Dat brengt een financieel risico mee voor uw organisatie. Wij adviseren daarom alvorens een inhuurovereenkomst te sluiten de btw-gevolgen van de inhuur in kaart te (laten) brengen. Ook de inhuur van een individuele zzp’er is in beginsel belast met btw.

Sectorspecifieke benadering zorg en bouw

Vorig jaar zijn reeds de eerste stappen gezet voor het opstellen van de sectorspecifieke benadering ten aanzien van de flexibele arbeid in de bouw- en zorgsector (ziekenhuizen en zelfstandige klinieken). Wij hebben recentelijk vernomen dat de werkzaamheden hieromtrent vanaf september 2021 verder worden opgepakt.

Ga aan de slag

Om zelf grip te hebben en te houden op uw proces rondom inhuur derden adviseren wij nadrukkelijk actief aan de slag te gaan met het proces rondom de inzet van derden. Waarbij wij benadrukken dat het essentieel is de naleving van de (model)overeenkomsten te monitoren/toetsen en deze controles ook vast te leggen. Op deze manier is uw organisatie beter voorbereid op een eventuele benadering/controle van de Belastingdienst.

Uiteraard kunnen wij uw organisatie behulpzaam zijn bij onder andere het inventariseren van de verschillende soorten inhuur die in uw organisatie plaatsvinden. Voorts kunnen wij behulpzaam zijn bij het toetsen van de toepassing van de juiste overeenkomsten en/of bij de toetsing van de naleving van de overeenkomsten. Daarbij kunt u ook denken aan spelregels en checklisten die wij gezamenlijk met uw organisatie opstellen om zodoende het proces rondom opzet, bestaan en werking rondom de inhuur van derden (meer) in de grip te krijgen. Tevens kunnen wij via data analyse de inzet van zzp’ers binnen uw organisatie opsporen en monitoren.

Afronding

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben, of wilt u met een deskundige nader van gedachten wisselen over de controles van de Belastingdienst op zzp-dossiers of over de controles die uw organisaties op de zzp-dossiers uitvoert, neem dan gerust contact op met uw Deloitte contactpersoon en/of met:

Did you find this useful?