De onregelmatigheidstoeslag in de zorg

Article

De onregelmatigheidstoeslag in de zorg

Hoe kan de ORT fiscaalvriendelijk aan medewerkers worden betaald?

In de Cao ziekenhuizen is overeengekomen dat met terugwerkende kracht een financiële tegemoetkoming van de uitgekeerde onregelmatigheidstoeslag (hierna: ORT) over de jaren 2012 t/m 2014 wordt uitbetaald in de jaren 2017 t/m 2019. Is het mogelijk dat het ORT-schikkingsbedrag netto wordt uitgekeerd met gebruikmaking van de werkkostenregeling?

ORT en de werkkostenregeling

Het ORT-schikkingsbedrag vormt loon voor de loonheffingen en kwalificeert daarom in beginsel als een bruto uitbetaling met als gevolg dat over dit bedrag bij de werknemer belasting wordt geheven. Onder voorwaarden is het mogelijk dat het ORT-schikkingsbedrag netto wordt uitbetaald aan de werknemer door het bedrag als eindheffingsbestanddeel ten laste te brengen van de werkkostenregeling (vrije ruimte) zonder dat dit tot extra lasten voor de werkgever leidt (indien de vrije ruimte van 1,2% niet wordt overschreden). Het is daarbij onder andere van belang dat het besluit om dit bedrag aan te wijzen als eindheffingsloon, wordt genomen vòòr het fiscale genietingsmoment (moment van uitbetalen) voor de loonheffingen. Daarnaast moet beoordeeld worden of wordt voldaan aan het gebruikelijkheidscriterium.

Voor de vraag of het gebruikelijk is een vergoeding aan te wijzen als eindheffingsloon, wordt gekeken naar de aard van de vergoeding, maar ook naar de hoogte van de vergoeding als ook het oogmerk van de aanwijzing. Tevens wordt gekeken naar hetgeen binnen de organisatie, dan wel bij andere werkgevers binnen de branche gebeurt en wat werkgevers in het algemeen doen in eenzelfde situatie.
ORT-vergoedingen worden normaliter bruto uitbetaald. Het risico bestaat dat de aanwijzing van het ORT-schikkingsbedrag als eindheffingsbestanddeel onder de werkkostenregeling door de Belastingdienst niet gebruikelijk wordt geacht, mogelijk met uitzondering van situaties waar de doelmatigheidsgrens (€ 2.400) niet wordt overschreden.

Op het moment dat de ORT echter onderdeel uitmaakt van het huidige meerkeuzeplan, dan zal het mogelijkerwijs wel gebruikelijk worden geacht dat de uitbetaling van (een deel van) het ORT-schikkingsbedrag is aangewezen als eindheffingsloon onder de werkkostenregeling.

Uit bovenstaande volgt dat de beoordeling of het aanwijzen van het ORT-schikkingsbedrag als eindheffingsbestanddeel onder de werkkostenregeling gebruikelijk is, niet eenvoudig is vast te stellen en afhankelijk is van meerdere factoren. Dit zal daarom per situatie moeten worden beoordeeld.

Aandachtspunten

Naast de bovengeschetste fiscale aandachtspunten, dient u onder andere ook rekening te houden met andere aandachtspunten. Wij hebben onderstaand een aantal aandachtspunten benoemd (niet limitatief):

  • bij veel organisaties is de OR betrokken bij de toepassing van de werkkostenregeling; ook de besteding van de vrije ruimte van de werkkostenregeling is dan mogelijk een onderwerp om dan met de OR af te stemmen (omdat de keuze om het ORT-schikkingsbedrag aan te wijzen als eindheffingsbestanddeel onder de werkkostenregeling een (groot) deel van de vrije ruimte in beslag neemt);
  • Eindheffingsloon behoort niet tot het loon van de werknemer; mocht zich op korte termijn bij de werknemer een uitkeringssituatie voordoen, dan betekent het aanwijzen als eindheffingsloon dat het ORT-schikkingsbedrag niet meetelt als loon waarop de uitkering wordt gebaseerd;
  • een bijzonder attentiepunt vormt de verloning van de ex-werknemers waaraan u het ORT-schikkingsbedrag betaalt; 
  • mocht achteraf blijken dat aanwijzen als eindheffingsloon niet zou zijn toegestaan, dan dient u het netto uitbetaalde bedrag te bruteren. Tevens riskeert u in dat geval een boete en kan het zijn dat u heffingsrente verschuldigd bent.

Tot slot

Uit bovenstaande volgt dat met verschillende (fiscale) aandachtspunten rekening moet worden gehouden, indien u besluit om de werkkostenregeling te gebruiken bij het uitbetalen van het ORT-schikkingsbedrag en de uitwerking verschilt per situatie. Wij denken graag met u mee welke mogelijkheden aanwezig zijn in uw situatie en wij adviseren u vooraf goed te laten informeren en tevens afstemming te zoeken met alle betrokken (interne) partijen, waaronder de Belastingdienst.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de wijze waarop Deloitte u kan ondersteunen, neemt u dan contact op met uw vaste contactpersoon van Deloitte.

Vond u dit nuttig?