Deponering in brievenbus is rechtsgeldige bekendmaking

Article

Deponering in brievenbus is rechtsgeldige bekendmaking

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat een informatiebeschikking die door de inspecteur in de brievenbus van de belastingplichtige werd gedeponeerd rechtsgeldig bekend is gemaakt.

13 december 2016

Informatiebeschikking

Een ieder is verplicht om op verzoek van de inspecteur gegevens en inlichtingen te verstrekken die voor zijn belastingheffing van belang kunnen zijn. Als een belastingplichtige en de inspecteur van mening verschillen over de vraag of de informatieverplichting is nageleefd, kan de inspecteur een informatiebeschikking nemen. Wanneer deze beschikking onherroepelijk komt vast te staan, wordt de belastingplichtige geconfronteerd met omkering en verzwaring van de bewijslast.

Verder wordt de termijn voor het vaststellen van een aanslag, een navorderingsaanslag of een naheffingsaanslag verlengd met de periode die verstrijkt tussen de bekendmaking van een informatiebeschikking en het moment waarop deze onherroepelijk komt vast te staan of wordt vernietigd. Wanneer een informatiebeschikking pas in de bezwaarfase wordt genomen, geldt deze termijnverlenging ook voor het doen van uitspraak op bezwaar.


Tijdstip bekendmaking

Het tijdstip van bekendmaking van een informatiebeschikking is echter niet alleen belang voor de hierboven genoemde termijnverlenging, maar ook voor het antwoord op de vraag wanneer de bezwaartermijn van zes weken aanvangt. De Hoge Raad heeft hierover recentelijk arrest gewezen.
De zaak ging over een ondernemer aan wie door de inspecteur met dagtekening 13 maart 2013 een informatiebeschikking was opgelegd vanwege het niet-naleven van de administratieplicht. In plaats van de gebruikelijke verzending per post, werd de informatiebeschikking op 19 maart 2013 door een medewerker van de belastingdienst in de brievenbus van de ondernemer gedeponeerd. In geschil is of de informatiebeschikking hiermee rechtsgeldig bekend is gemaakt en de bezwaartermijn een aanvang heeft genomen.


Deponeren in de brievenbus

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft geoordeeld dat de bekendmaking van een besluit volgens de wet moet geschieden door toezending of uitreiking aan de belanghebbende. Het deponeren van een informatiebeschikking in de brievenbus voldoet volgens het Hof aan deze omschrijving. De Hoge Raad is het hier mee eens, maar merkt wel op dat indien de ontvangst van de beschikking wordt betwist, het aan de inspecteur is om aannemelijk te maken dat deze op het adres van de belanghebbende in de brievenbus is gedeponeerd. Een allesbehalve eenvoudige opgave.

In deze zaak was echter komen vast te staan dat de ondernemer de informatiebeschikking op 19 maart 2013 had ontvangen, zodat het op 6 augustus 2013 daartegen ingediende bezwaarschrift terecht niet-ontvankelijk is verklaard wegens termijnoverschrijding.


Bron: Hoge Raad 2 december 2016, 16/00436, ECLI:NL:HR:2016:2731

Vond u dit nuttig?

Gerelateerde onderwerpen