Titel

Article

Europese Commissie stelt vereenvoudigingen voor kleine ondernemingen voor

De Europese Commissie heeft op 18 januari jl. voorgesteld om de btw-regels voor kleine ondernemingen te vereenvoudigen. In de praktijk zijn de nalevingskosten voor deze ondernemingen namelijk onevenredig hoog.

29 januari 2018

In navolging op het btw-actieplan uit 2016, stelt de Commissie voor om de vereenvoudigde btw-regels die nu gelden voor de kleinste ondernemingen van toepassing te laten zijn op meer ondernemingen om zodoende een gelijk speelveld te creëren voor het mkb- segment.

De meest in het oog springende voorstellen zijn de volgende:

  • Het invoeren van vereenvoudigde btw-verplichtingen voor zowel vrijgestelde als niet-vrijgestelde ondernemingen met een jaarlijkse omzetdrempel in de EU van niet meer dan 2 miljoen EUR;
  • De mogelijkheid voor lidstaten om zelf de hoogte van de nationale vrijstellingsdrempel van hun KOR-regeling te bepalen tot een geactualiseerde maximumwaarde van 85.000 EUR; 
  • Het openstellen van de vrijstelling voor kleine ondernemingen voor kleine ondernemingen in andere lidstaten, indien de jaarlijkse omzet in de hele EU niet meer dan EUR 100.000 bedraagt en wordt voldaan aan de nationale vrijstellingseisen;
  • Het vaststellen van een overgangsperiode, waarin kleine ondernemingen die de nationale vrijstellingsdrempel tijdelijk overschrijden, gebruik kunnen blijven maken van de vrijstelling.

Het is voor btw-ondernemers in het mkb-segment van belang om kennis te nemen van deze ontwikkelingen en deze te blijven volgen.

Vond u dit nuttig?