Europese Hof oordeelt over incidentele werkzaamheden en onbetaald verlof

Article

Europese Hof oordeelt over incidentele werkzaamheden en onbetaald verlof

Nederland hoeft geen rekening te houden met incidentele werkzaamheden in België en tijdens onbetaald verlof blijft Nederlandse wetgeving van toepassing. Dat heeft het Hof van Justitie EU in een tweetal zaken beslist.

19 september 2017

Incidentele werkzaamheden

In de eerste zaak ging het om een programmeur die in België woont en in Nederland werkt voor een Nederlandse werkgever. In 2009 werkte hij dertien dagen in België. Daarvan waren 2 dagen besteed aan het bezoeken van klanten en de resterende 11 dagen aan thuiswerken (beantwoorden van e-mails en opstellen en versturen van offertes). Dit is 6,46% van zijn feitelijke werktijd. De rest van de tijd werkte hij in Nederland. In zijn contract is niets opgenomen over thuiswerken. Ook zat in het thuiswerken geen vast patroon. De vraag was of deze werknemer in twee lidstaten ‘pleegt’ te werken en dus een deel van zijn werkzaamheden in een andere lidstaat verricht.

Het Hof van Justitie EU heeft geoordeeld dat de programmeur niet gewoonlijk werkzaamheden van betekenis in België verricht en daardoor dus niet in België pleegt te werken. Omdat het thuiswerken bovendien niet schriftelijk was overeengekomen en het om slechts 6,5% van de arbeidstijd ging, werkt de programmeur volgens het Hof voor de toepassing van de Verordening uitsluitend in Nederland en is hij daarom in Nederland sociaal verzekerd.

Anders dan de A-G gaat het Hof niet zozeer in op de aard van de werkzaamheden, maar met name op het feit dat het thuiswerken niet contractueel was overeengekomen en slechts een gering deel van de totale werktijd in beslag nam. In de praktijk werd als uitgangspunt gehanteerd dat één dag per maand voldoende was om in de ‘multistate-bepaling’ te komen (mits het geen marginale werkzaamheden betrof). Het Hof geeft echter alleen aan dat 6,5% van de tijd niet voldoende is als niet tevens is overeengekomen dat iemand in een andere lidstaat werkt. Het Hof gaat ook niet nader in op de aard van de werkzaamheden (zijn dit marginale werkzaamheden?). Waar de A-G in zijn conclusie de deur voor het Hof opende om zich expliciet uit te laten over het principe van een veranderende arbeidsplaats en de vlucht die het thuiswerken heeft genomen, heeft het Hof deze kans helaas onbenut gelaten.

Onbetaald verlof

In de tweede zaak ging het om een werkneemster die in Nederland woont en gewoonlijk in Nederland werkzaamheden verrichtte voor haar Nederlandse werkgever. Zij nam gedurende een periode van drie maanden onbetaald verlof op bij haar Nederlandse werkgever. Tijdens dit verlof gaf zij les als skilerares in Oostenrijk. Hier speelde de vraag of zij in meerdere lidstaten pleegt te werken.

Om te bepalen of de skilerares tijdens het onbetaald verlof in Nederland nog werkzaamheden in loondienst verrichtte, is bepalend of zij naar Nederlandse wetgeving verzekerd was. Tijdens haar onbetaald verlof kon zij onder nationale wetgeving tot maximaal 78 weken in Nederland verzekerd blijven. Vervolgens is de vraag of zij in die periode in Oostenrijk gewoonlijk werkzaamheden van betekenis uitoefende. De Nederlandse rechter zal volgens het Hof moeten nagaan of dat zo is. De omstandigheden die bij die toets een rol spelen, zijn dezelfde als in het andere arrest: de duur van de werkzaamheden, de aard van de werkzaamheden en wat daarover is vastgelegd door werkgever en werknemer en de werkzaamheden die daadwerkelijk zijn verricht.

Als de werkzaamheden in Oostenrijk inderdaad werkzaamheden van betekenis zijn, dan verricht zij gelijktijdig werkzaamheden in twee lidstaten en is de ‘multistate-bepaling’ van toepassing. In casu zou dat meebrengen dat de Nederlandse wetgeving van toepassing is (de wetgeving van haar woonland). Dit arrest is overigens ook van toepassing voor situaties die vallen onder Verordening 883/2004.


Bronnen:

  • HvJ EU 13 september 2017, nr. C 569/15, ECLI:EU:C:2017:673
  • HvJ EU 13 september 2017, nr. C 570/15, ECLI:EU:C:2017:674
Vond u dit nuttig?