Evaluatiewet WNT aangenomen

Article

Evaluatiewet WNT aangenomen

Op 1 juli 2017 is de Evaluatiewet WNT in werking getreden. Graag informeren wij u over de belangrijkste wijzigingen, waarbij we hier ingaan op de wijzigingen voor de Zorg. Voor de bepalingen uit de Evaluatiewet zijn verschillende momenten voor inwerkingtreding van toepassing. Sommige bepalingen treden op 1 juli 2017 in werking, aan andere wordt terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 toegekend, terwijl sommige bepalingen pas per 1 januari 2018 in werking treden. Ook zijn de uitvoeringsregeling en beleidsregels gewijzigd.

24 augustus 2017

1. Wijzigingen Evaluatiewet WNT per 1 januari 2017

Voor de bepalingen die positief uitwerken voor de WNT-instellingen geldt terugwerkende kracht per 1 januari 2017. Voor de zorgsector betreft dit:

 • Het verbod op variabele beloningen komt te vervallen. Voor zover door de uitbetaling van de variabele beloning de maximum toegestane bezoldiging wordt overschreden, zal deze overschrijding wel als onverschuldigde betaling worden aangemerkt en moeten worden terugbetaald.
 • Ontslaguitkeringen die voortvloeien uit een algemene bepaling van een cao of een van toepassing zijnde collectieve regeling, die is overeengekomen met verenigingen van werknemers of ambtenaren die bevoegd zijn afspraken te maken over arbeidsvoorwaarden, of uit een wettelijk voorschrift worden niet door de WNT genormeerd. De eis dat een cao algemeen verbindend moet zijn, is dus vervallen.
 • De digitale meldplicht vervalt, maar zorginstellingen zullen nog steeds de WNT-gegevens via de digitale meldtool van het CIBG moeten aanleveren.
 • De WNT-verantwoording over kalenderjaar 2017 wordt op enkele onderdelen vereenvoudigd. Er komt een verantwoordingsvrijstelling voor (zeer) kleine WNT-instellingen voor stichtingen en verenigingen met een brutoloonsom van maximaal € 160.000, waar geen leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking werkzaam zijn, en die niet op grond van andere wet- en regelgeving, besluiten of overeenkomsten een verplichting hebben tot het opmaken van een jaarrekening.
 • In de Evaluatiewet WNT is een bepaling opgenomen die medisch specialisten uitsluit van de WNT. Onder de definitie van medisch specialist vallen onder andere artsen, tandartsen, apothekers alsmede personen die werkzaam zijn als klinisch chemicus of klinisch fysicus. Als gevolg van deze uitzondering zal op medisch specialisten de openbaarmakings-verplichting ook niet meer van toepassing zijn. Voor een medisch specialist die bij de betreffende rechtspersoon tevens werkzaam is als topfunctionaris geldt de WNT normering en openbaarmakingsverplichting wel, maar dan alleen voor de bezoldiging als topfunctionaris. 

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft terugwerkende kracht gegeven aan deze bepaling tot 1 januari 2013.

2. Wijzigingen Evaluatiewet WNT per 1 juli 2017

 • Een bezoldiging lager dan €1500 van een topfunctionaris behoeft niet langer te worden verantwoord.
 • Er is een minimale omvang van de deeltijdfactor van 0.025 voor een topfunctionaris, tenzij sprake is van een toezichthouder. Dit is vooral van belang bij doorbelasting in een groep. Er is geen verantwoordingsplicht meer voor ontslagvergoedingen aan niet-topfunctionarissen en voor ontslagvergoedingen aan topfunctionarissen die zijn toegestaan op grond van een rechterlijke uitspraak.
 • Indien een topfunctionaris bij dezelfde rechtspersoon naast zijn functie als topfunctionaris nog een andere functie als niet-topfunctionaris vervult, is het WNT bezoldigingsmaximum van toepassing op beide functies. Het is dus voor wat betreft de bezoldiging niet mogelijk onderscheid te maken tussen taken en beloning als topfunctionaris en andere taken. Dit geldt uiteraard niet voor de combinatie bestuurder en medisch-specialist, omdat voor medisch-specialisten de WNT niet van toepassing is. 
 • Om te voorkomen dat een topfunctionaris een oneigenlijk voordeel geniet en de WNT-instelling hierdoor schade leidt, zal de topfunctionaris de wettelijke rente verschuldigd zijn over de niet terugbetaalde onverschuldigde betaling met dien verstande dat die ten minste 4% bedraagt.

3. Wijzigingen Evaluatiewet WNT per 1 januari 2018

Bepalingen die onder andere vanaf 1 januari 2018 inwerking treden zijn:

 • Een ieder die de functie van topfunctionaris voor een periode van ten minste twaalf kalendermaanden heeft vervuld en daarna bij dezelfde rechtspersoon of instelling in dienstverband een andere functie vervult, blijft voor een periode van vier jaar topfunctionaris. Dit betekent dat zowel de normering als publicatieplicht van toepassing blijft.
 • Vanaf 1 januari 2018 wordt de anticumulatiebepaling uitgebreid. Als een topfunctionaris voor verschillende niet gelieerde WNT-instellingen in dienstbetrekking als topfunctionaris werkt, mag de som van de bezoldiging uit de verschillende functies niet meer bedragen dan de algemene bezoldigingsnorm van 181.000 Euro (2017). Uitgezonderd van de vorige regel is het vervullen van een functie als toezichthouder. De bezoldiging uit de verschillende functies worden dus opgeteld voor de toetsing aan de norm. Momenteel geldt alleen een anticumulatiebepaling voor topfunctionarissen die bij een gelieerde rechtspersoon van een WNT-instelling (binnen de groep) tevens een (betaalde) functie als topfunctionaris vervullen.
 • Het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK) zal aan WNT bijlage 1 worden toegevoegd. Omdat AMHK's veelal door de gemeenten worden gesubsidieerd, vallen deze vaak al onder de WNT. De Evaluatiewet WNT bewerkstelligt dat alle AMHK's onder de WNT komen te vallen.

Meer weten over WNT Zorg?

Voor meer informatie of bij vragen kunt u contact opnemen met uw vaste aanspreekpunt van Deloitte of een van de hierna genoemde WNT specialisten.

 • Ben Janssen
 • Willeke Franken
 • Johan de Jong
Vond u dit nuttig?

Gerelateerde onderwerpen