Feitelijk bestuurder niet aansprakelijk voor belastingschulden CV | Deloitte Nederland

Article

Feitelijk bestuurder niet aansprakelijk voor belastingschulden CV

De Hoge Raad oordeelt dat de aansprakelijkheidsbepaling voor belastingschulden van lichamen zonder rechtspersoonlijkheid of zonder volledige rechtsbevoegdheid niet geldt voor feitelijke bestuurders.

17 juli 2018

Bestuurdersaansprakelijkheid

Op grond van de Invorderingswet zijn bestuurders in bepaalde gevallen hoofdelijk aansprakelijk voor (onder meer) niet betaalde loonheffingen en omzetbelasting van een rechtspersoon, voor deze althans aan de heffing van vennootschapsbelasting is onderworpen. Wanneer de bestuurder van de rechtspersoon zelf ook rechtspersoonlijkheid bezit, geldt de bestuurdersaansprakelijkheid ook voor de achterliggende bestuurders. Een bestuurder kan deze aansprakelijkheid voorkomen door tijdig betalingsonmacht te melden, mits geen sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Dat is het geval wanneer geen redelijk denkend bestuurder in dezelfde omstandigheden gehandeld zou hebben zoals de aansprakelijkgestelde bestuurder heeft gedaan.

Voornoemde bestuurdersaansprakelijkheid ziet overigens niet alleen op statutaire bestuurders, maar ook op degenen die het beleid van de rechtspersoon mede hebben bepaald als waren zij bestuurder (feitelijke bestuurders). Dit in tegenstelling tot de aansprakelijkheidsregeling voor bestuurders van lichamen die geen rechtspersoonlijkheid bezitten of niet volledig rechtsbevoegd zijn. Recentelijk is dit onderscheid bevestigd door de Hoge Raad. De feiten en omstandigheden in de betreffende zaak lagen als volgt.

Belastingschulden commanditaire vennootschap

B Limited is in 2006 opgericht naar Engels recht en is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. Belanghebbende is per 27 oktober 2006 geregistreerd als ‘director’ van deze vennootschap. Op diezelfde datum is A CV opgericht, met B Limited als beherend vennoot. Belanghebbende is bij de Kamer van Koophandel als gevolmachtigde van A CV geregistreerd.

Aan A CV zijn over de jaren 2010 tot en met 2013 naheffingsaanslagen loonheffing en omzetbelasting opgelegd, welke deels onbetaald zijn gebleven. Belanghebbende is vervolgens aansprakelijk gesteld voor de niet betaalde bedragen, aangezien hij de feitelijke bestuurder van A CV zou zijn. Hof Den Bosch heeft dit standpunt echter verworpen omdat de wet niet voorziet in de mogelijkheid om feitelijke bestuurders van lichamen zonder rechtspersoonlijkheid aansprakelijk te stellen voor onbetaald gebleven belastingschulden.

Desondanks oordeelt het gerechtshof dat de aansprakelijkstelling terecht is, omdat belanghebbende ook juridisch bezien als bestuurder van A CV kwalificeert. Hij is immers in 2006 als ‘director’ van B Limited geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk, welke vennootschap op haar beurt als beherend vennoot van A CV optreedt. Ook bestuurders van buitenlandse entiteiten kunnen volgens het hof aansprakelijk worden gehouden. De Hoge Raad heeft deze oordelen bevestigd.


Bron: HR 6 juli 2018, 17/03101, ECLI:NL:HR:2018:1112  

Vond u dit nuttig?