Fiscale eenheid BTW

Article

Fiscale eenheid BTW

Te grote inmenging subsidiegever leidt tot afwijzing fiscale eenheid

Bij teveel inmenging door derden, waaronder met name de subsidie verstrekkende gemeente, kan het verzoek tot een fiscale eenheid BTW worden afgewezen, zo heeft de Rechtbank 1 maart jl. geoordeeld.

Feiten en omstandigheden

BV Y, actief in de zorgbranche, richt eind 2014 Stichting Z, actief op het gebied van zorg en welzijn, op, waarbij BV Y de leden van het bestuur en de eerste leden van de Raad van Toezicht (RvT) benoemt. Daarna voorziet de RvT zelf in eigen benoemingen. Tevens vraagt BV Y eerder in 2014 ten behoeve van de nog op te richten Stichting Z subsidie aan bij de gemeente. De gemeente verleent deze subsidie onder bijbehorende subsidievoorwaarden. BV Y wil Stichting Z voegen in de fiscale eenheid BTW, maar dit wordt afgewezen door de Belastingdienst.

Rechtbank Den Haag

De Rechtbank oordeelt dat geen sprake is van financiële verwevenheid, nu financiële middelen van de Stichting hoofdzakelijk afkomstig zijn van de gemeente en BV Y bij ontbinding van de Stichting niet zonder raadpleging van de gemeente kan beschikken over een batig saldo. Eveneens is niet gebleken dat exploitatietekorten van de Stichting voor rekening komen van BV Y.

Tevens oordeelt de Rechtbank dat geen sprake is van organisatorische verwevenheid, nu de Stichting alleen besluiten mag uitvoeren die in overeenstemming zijn met haar eigen doelstellingen en de door de gemeente gestelde subsidievoorwaarden. Bovendien is goedkeuring van de RvT vereist voor vaststellen van de begroting, jaarrekening en strategische beleidsplannen. De leden van de RvT zijn geheel onafhankelijk van BV Y en derhalve niet in een ondergeschikte positie ten opzicht van BV Y.

Tot slot acht de Rechtbank ook de economische verwevenheid niet aanwezig, nu geen sprake is van een gemeenschappelijke klantenkring van BV Y en de Stichting en BV Y ook niet in hoofdzaak werkzaamheden verricht voor de Stichting.

Belang voor de praktijk

Voor het aangaan van een fiscale eenheid BTW is een nauwkeurige toetsing of voldaan wordt aan de drie verwevenheidseisen noodzakelijk. Deze uitspraak van de Rechtbank maakt duidelijk dat de inmenging en invloed van (onafhankelijke) derden bij deze toetsing een belangrijke rol kan spelen.

Slot

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben, neem dan contact op met uw vaste btw-adviseur.

Meer weten over Fiscale eenheid btw?

Wilt u meer weten over de fiscale eenheid btw in de Zorg? Neem dan contact op met Martijn Poortman via +31 (0)88 2880821

Vond u dit nuttig?