Article

Fiscale eenheid onderwijsinstellingen niet mogelijk in verband met ontbreken economische verwevenheid

Op 27 februari jl. heeft Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uitspraak gedaan in een zaak over een te vormen fiscale eenheid tussen onderwijsinstellingen.

22 maart 2018

Een stichting die onder meer primair onderwijs aanbiedt wil een fiscale eenheid vormen met een door haar opgerichte B.V., waarvan zij 72% van de aandelen bezit. De B.V. heeft onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel in dienst en stelt dit personeel onder andere ter beschikking aan de stichting. B.V. behaalt 27.2% van haar opbrengsten uit het ter beschikking stellen van personeel aan de stichting. Om een fiscale eenheid te kunnen vormen moeten de entiteiten zodanig verweven zijn op financieel, organisatorisch en economisch gebied dat zij een eenheid vormen. De economische verwevenheid staat in deze zaak ter discussie.

Hof Arnhem-Leeuwarden is het niet eens met het oordeel van Rechtbank Gelderland dat vanwege de 27.2% aan opbrengsten verkregen van de stichting sprake is van onderlinge niet-verwaarloosbare economische betrekkingen en daarmee van economische verwevenheid. Het Hof oordeelt dat het criterium van onderlinge niet-verwaarloosbare economische betrekkingen niet geldt als desbetreffende entiteiten verticaal verbonden zijn, zoals bij een moeder- en dochterentiteit, waarvan in de casus sprake is. In dat geval moet naar het oordeel van het Hof worden gekeken of de activiteiten van de lichamen in hoofdzaak worden verricht met eenzelfde economisch doel, zoals het bedienen van een gemeenschappelijke klantenkring, dan wel of de activiteiten van het ene lichaam ten behoeve van het andere lichaam worden uitgeoefend. Het Hof oordeelt dat van beide gevallen geen sprake is, waardoor de vereiste economische verwevenheid ontbreekt.

Indien uw onderneming deel uitmaakt van een fiscale eenheid of als u van plan bent een verzoek tot vorming van een fiscale eenheid te doen, raden wij u aan om – eventueel samen met uw adviseur – na te gaan wat de impact is van deze uitspraak.  

Vond u dit nuttig?