Fiscale rechtsingang tegen in rekening gebrachte invorderingsrente

Article

Fiscale rechtsingang tegen in rekening gebrachte invorderingsrente

Wanneer de ontvanger na een betaling op een belastingaanslag een schriftelijke kennisgeving stuurt waarin vermeld is welk deel van die betaling aan verschuldigde invorderingsrente is toegerekend, is dat een voor bezwaar vatbare beschikking.

12 december 2017

Overschrijding betalingstermijn

Aan een belastingschuldige wordt bij overschrijding van de voor een belastingaanslag geldende enige of laatste betalingstermijn invorderingsrente in rekening gebracht over het openstaande bedrag van de belastingaanslag. De rente wordt enkelvoudig berekend vanaf de dag nadat de belastingaanslag invorderbaar is geworden tot de dag van de betaling. Het rentepercentage is gekoppeld aan de wettelijke rente op niet-handelstransacties, maar bedraagt minimal 4%.

Invorderingsrente wordt ook in rekening gebracht als aan een belastingschuldige uitstel van betaling is verleend, zij het dat in de Invorderingswet 1990 enkele uitzonderingen op dit uitgangspunt zijn gemaakt. Zo wordt bijvoorbeeld geen invorderingsrente in rekening gebracht indien uitstel van betaling is verleend voor conserverende aanslagen ter zake van pensioen- en lijfrenteaanspraken of aanmerkelijkbelangaandelen.

Ontbreken van duidelijkheid

Ondanks dat bovenstaande regels duidelijk lijken, schuilt er een venijnig probleem in de regeling. Omdat de renteberekening doorloopt tot aan de dag van de betaling, kan pas achteraf worden vastgesteld tot welk bedrag invorderingsrente verschuldigd is. Een belastingschuldige heeft daar vooraf dus geen zekerheid over, maar zal zelf zo goed mogelijk een inschatting moeten maken. Een complicerende factor is ook dat uit door de ontvanger verstuurde mededelingen vaak niet blijkt hoe het nog te betalen bedrag is opgebouwd (belasting, rente of kosten). Hoewel de verschuldigde invorderingsrente bij voor bezwaar vatbare beschikking moet worden vastgesteld, ontbreekt bovendien nogal eens een rechtsmiddelenverwijzing.

Rechtsmiddelenverwijzing

Recentelijk heeft de Hoge Raad geoordeeld dat indien de ontvanger een kennisgeving aan de belastingschuldige stuurt waarin staat welk deel van de betaling aan invorderingsrente is toegerekend, sprake is van een voor bezwaar vatbare beschikking. Die kennisgeving vormt dus de rechtsingang voor de belastingschuldige, waardoor hij de hoogte van de in rekening gebrachte invorderingsrente kan betwisten. Heeft de ontvanger verzuimd om een rechtsmiddelenverwijzing toe te voegen, dan komen de gevolgen hiervan voor zijn rekening. Dit betekent dat overschrijding van de bezwaartermijn door de belastingschuldige in principe verschoonbaar is, tenzij aannemelijk is dat deze anderszins op de hoogte was van de termijn waarbinnen hij bezwaar moest maken.

Het gerechtshof in kwestie had geoordeeld dat de door de ontvanger gedane kennisgevingen niet voor bezwaar vatbaar waren en heeft de daartegen ingestelde rechtsmiddelen derhalve ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard. De Hoge Raad verwijst de zaak daarom deels terug naar de ontvanger om alsnog uitspraak op bezwaar te doen en deels naar een ander gerechtshof.

Bron: HR 8 december 2017, 17/00447, ECLI:NL:HR:2017:3084

Vond u dit nuttig?