Titel - Title

Article

Focus op verlegde btw

De Belastingdienst gebruikt informatie uit de Opgaaf Intracommunautaire Prestaties van buitenlandse ondernemers om te controleren of Nederlandse ondernemingen voldoen aan de (juiste) rapportage van naar hen verlegde btw.

5 mei 2017

Belang Belastingdienst

De Belastingdienst controleert de naleving van de verplichting om verlegde btw aan te geven om meerdere redenen. Naast het feit dat het niet naleven van de verplichting tot het aangeven van verlegde btw een indicatie geeft voor non-compliance, kan de Belastingdienst in voorkomend geval ook inkomsten mislopen door het niet aangeven van verlegde btw. Dit is het geval als een ondernemer (gedeeltelijk) btw-vrijgestelde prestaties verricht en zodoende geen volledig recht van aftrek van btw op kosten heeft.

Het is dan ook niet verrassend dat in de financiële sector, de zorgsector en de onderwijssector, waar de activiteiten voor een belangrijk gedeelte zijn vrijgesteld van btw, in dit verband veel controles plaatsvinden.


Wijze van controle - vragenlijsten

In de praktijk controleert de Belastingdienst de nakoming van de verplichting tot het rapporteren van verlegde btw door het opvragen van gegevens bij belastingdiensten in andere lidstaten. Door middel van gegevensuitwisseling wordt opgevraagd welke leveranciers voor welk bedrag prestaties aan een Nederlandse belastingplichtige hebben opgenomen in hun Opgaaf Intracommunautaire Prestaties. Deze informatie wordt in een “vragenlijst” gedeeld met de Nederlandse belastingplichtige, met het verzoek een toelichting te geven indien de bedragen (gedeeltelijk) niet zijn gerapporteerd in rubriek 4b van de Nederlandse btw-aangifte.


Gevolgen mismatches

Als blijkt dat een ondernemer ten onrechte geen of te weinig verlegde Nederlandse btw heeft gerapporteerd, moet deze btw vanzelfsprekend alsnog worden afgedragen. Afhankelijk van de formele aspecten kan hierbij ook belastingrente verschuldigd worden en kunnen boetes opgelegd worden. In de praktijk zien wij dat de Belastingdienst, mede gelet op het feit dat de controles reeds enige tijd op deze wijze worden uitgevoerd, hier een formelere positie inneemt. Naast het feit dat opgelegde boetes een serieuze negatieve financiële impact hebben, kan het opleggen van boetes ook leiden tot andere ingrijpende consequenties, zoals een melding bij toezichthoudende instanties.

 

Oorzaken en aanbevelingen

Mocht er ten onrechte geen verlegde btw worden gerapporteerd dan is het belangrijk de oorzaak hiervan te analyseren. In de praktijk zien wij hiervoor als belangrijke oorzaken het onjuist inrichten van “vendor data” en het ontbreken van de juiste (detail)informatie in het ERP systeem.

Wij adviseren om extra aandacht te geven aan het identificeren van dienstverlening van buitenlandse ondernemers, waarvan de heffing van Nederlandse btw is verlegd.

Hierbij zou onder andere gebruik gemaakt kunnen worden van Deloitte VAT Data Analytics. Deloitte VAT Data Analytics houdt rekening met de belangrijkste oorzaken voor het niet juist rapporteren van verlegde btw en analyseert op basis van de brondata uit het ERP systeem hoeveel verlegde btw verschuldigd is. Deloitte VAT Data Analytics brengt eveneens in kaart of de ondernemer potentieel niet te veel of ten onrechte verlegde btw heeft aangeven op specifieke transacties. Dat laatste is iets waar de controle van de Belastingdienst (logischerwijs) geen rekening mee houdt, maar wat wel een meer evenwichtig beeld kan geven in het geval van eventueel gemaakte fouten.

Vond u dit nuttig?

Gerelateerde onderwerpen