Titel - Title

Article

Fraus legis bij overdrachtsbelastingconstructie

In een zaak waarbij het gaat om een constructie ter vermijding van heffing van overdrachtsbelasting, waarover wij u eerder berichtten op 16 september 2016, heeft de Hoge Raad arrest gewezen. Het gaat in deze zaak om een belanghebbende die 50% van de aandelen hield in een BV die voor de toepassing van de overdrachtsbelasting aan te merken was als een zogenoemd onroerendezaakrechtspersoon(OZR).

9 februari 2017

Belanghebbende had de intentie de overige 50% van de aandelen over te nemen van de andere aandeelhouder. Een directe overdracht van dit 50%-belang aan de ondernemer zou leiden tot heffing van overdrachtsbelasting. Via een aantal snel opvolgende, samenhangende rechtshandelingen verkreeg de onderneming het volledige aandelenbelang in de OZR zonder dat daarbij overdrachtsbelasting verschuldigd werd.

Hof Den Bosch oordeelde dat sprake was van fraus legis waardoor moest worden geheven alsof belanghebbende gewoon direct de 50% aandelen in de OZR zou hebben verkregen. Echter, omdat één van de deelnemingen van de OZR wel vastgoed hield maar desondanks zelf niet kwalificeerde als OZR (waardoor bij een directe verkrijging van die aandelen in die deelneming geen overdrachtsbelasting zou zijn verschuldigd) was volgens het Hof geen overdrachtsbelasting verschuldigd met betrekking tot de onroerende zaken van deze deelneming.

De Hoge Raad oordeelde net als het Hof dat sprake is van fraus legis. Anders dan het Hof is volgens de Hoge Raad is wel overdrachtsbelasting verschuldigd met betrekking tot de onroerende zaken van de desbetreffende deelneming. De constructie is namelijk gericht op de verijdeling van heffing van overdrachtsbelasting die verschuldigd zou zijn geweest bij een rechtstreekse verkrijging van het 50%-aandelenbelang in de OZR. In dat geval zou bij consolidatie ook overdrachtsbelasting over verschuldigd zijn geweest over de onroerende zaken van de desbetreffende deelneming. De heffing moet plaatsvinden naar de waarde van alle aan de OZR toegerekende in Nederland gelegen onroerende zaken.

Wanneer u aandelen verwerft van vennootschappen waarin onroerende zaken worden geëxploiteerd is het van belang om te beoordelen wat de gevolgen zijn voor de overdrachtsbelasting en of de heffing van overdrachtsbelasting te vermijden is. Niet alle methoden ter voorkoming van overdrachtsbelasting zijn hierbij toegestaan, zo laat het oordeel van de Hoge Raad zien.

Vond u dit nuttig?

Gerelateerde onderwerpen