Titel - Title

Article

Garagebox is parkeerruimte

De Hoge Raad heeft op 10 februari jl. geoordeeld dat enkele verhuur van garageboxen voor de btw wordt gezien als de verhuur van parkeerruimte, tenzij het gebruik van de garagebox als parkeerruimte expliciet is uitgesloten. Dit betekent dat verhuur van alleen een garagebox (in beginsel) een btw-belaste prestatie zal zijn. Deze uitspraak staat lijnrecht tegenover de uitspraak van Gerechtshof ’s-Hertogensbosch (hierna: het Hof) dat oordeelde dat de verhuur van een garagebox voor de btw niet wordt gezien als verhuur van parkeerruimte en dat sprake is van een btw-vrijgestelde prestatie. Voor de volledigheid merken wij op dat deze uitspraak alleen relevant is voor de situatie dat uw woningcorporatie enkel een garagebox verhuurt. Als namelijk sprake is van de verhuur van de woning en (in de nabijheid van de woning) verhuur van garagebox aan dezelfde huurder, is en blijft (ook) de verhuur van de garagebox vrij van btw.

13 februari 2017

Achtergrond

In de onderhavige procedure verhuurt een belastingplichtige elf garageboxen aan zowel particulieren als ondernemers. In de huurovereenkomsten is opgenomen dat de garageboxen uitsluitend bestemd zijn om te worden gebruikt als garage/bergruimte en dat in deze bestemming geen wijziging mag worden aangebracht. Over de verhuur van de garageboxen is geen btw in rekening gebracht en op aangifte voldaan, omdat de belastingplichtige van mening was dat sprake is van btw-vrijgestelde verhuur van multifunctionele ruimtes.

De Belastingdienst was echter van mening dat sprake is van btw-belaste verhuur, omdat de garagebox naar aard en inrichting bestemd is te worden gebruikt als parkeerruimte voor voertuigen en het gebruik als parkeerruimte tussen partijen niet is uitgesloten.

Volgens het Hof moest aan de hand van ervaringsregels in het maatschappelijke verkeer worden bepaald of sprake was van de verhuur van parkeerruimte of van verhuur van multifunctionele ruimte. Het feitelijk gebruik van garageboxen was voor het Hof leidend. Het Hof stelde vast dat het gebruik van de garagebox als bergruimte niet was uitgesloten in de huurovereenkomst en dat het gebruik als bergruimte aan ervaringsregels in het maatschappelijk verkeer de wetenschap valt te ontlenen dat bergruimte vaak de functie is van een garagebox. In die lijn oordeelde het Hof dat sprake was van btw-vrijgestelde verhuur van multifunctionele ruimte, zoals genoemd door de Staatssecretaris in zijn besluit van 14 juli 2009 (thans het besluit van 19 september 2013) over levering en verhuur van onroerende zaken (hierna: Vastgoedbesluit).

 

Oordeel van de Hoge Raad

De Hoge Raad oordeelt dat de uit de aard en inrichting van de ruimte blijkende bestemming van de onroerende zaak van doorslaggevend belang is. Het feitelijk gebruik heeft geen invloed op het karakter van de ruimte en is daarom niet leidend om te bepalen of sprake is van parkeerruimte of multifunctionele ruimte.

De Hoge Raad leidt dit af uit de context en de tekst van het hiervoor genoemde Vastgoedbesluit. In het besluit is bepaald dat sprake is van parkeerruimte als het gaat om onroerende zaken die naar hun aard en inrichting bestemd zijn om te worden gebruikt als parkeerruimte voor voertuigen en waarbij het gebruik als parkeerruimte als zodanig niet is uitgesloten. Voor multifunctionele ruimten is bepaald, dat bij multifunctionele ruimten die primair voor andere doeleinden dan voor parkeren (kunnen) worden gebruikt, in principe geen sprake is van verhuur van parkeerruimte.

De garagebox is volgens de Hoge Raad bestemd om te worden gebruikt als parkeerruimte voor een voertuig. Het feit dat de garagebox voor andere doeleinden mag worden gebruikt, bijvoorbeeld opslag, doet hier niet aan af. Slechts wanneer contractueel is uitgesloten dat een garagebox wordt gebruikt als parkeerruimte kan een garagebox gezien worden als multifunctionele ruimte.


Gevolgen voor de praktijk

Uit de uitspraak van de Hoge Raad volgt dat de verhuur van een garagebox slechts btw-vrijgesteld kan zijn als het gebruik als parkeerruimte expliciet is uitgesloten. De afspraken in de huurovereenkomst omtrent het gebruik door de huurder van de garagebox zullen hierbij de belangrijkste aanwijzing vormen. Slechts in geval in de huurovereenkomst is opgenomen dat de huurder de garagebox niet mag gebruiken als parkeerruimte, zal de verhuur van garageboxen zijn vrijgesteld van btw. Indien in de huurovereenkomst het gebruik door de huurder niet is beperkt tot uitsluitend het parkeren van voertuigen, zal de verhuur van garageboxen zijn belast met btw.

De uitspraak van het Hof kan gevolgen hebben op de wijze waarop uw woningcorporatie momenteel garageboxen met of zonder btw verhuurt. Het niet op de juiste wijze belasten van deze verhuur heeft tevens gevolgen voor de hoogte van uw pro rata aftrekpercentage voor uw algemene kosten en de aftrek van btw op de aanschaf en het onderhoud van de verhuurde garageboxen. Wij adviseren u om de huurovereenkomsten van uw garageboxen nader te (laten) beoordelen en de mogelijke btw-gevolgen te inventariseren.

Vond u dit nuttig?

Gerelateerde onderwerpen