Gedifferentieerde premie Whk en Aof 2022 | Deloitte Nederland

Article

Gedifferentieerde premie Whk en Aof 2022

Binnenkort ontvangt u de beschikking Werkhervattingskas (Whk) 2022 van de Belastingdienst. In deze alert attenderen wij u op aandachtspunten bij het uitvoeren van de controle van deze beschikking. Tevens gaan we in dit alert in op de invoering van de gedifferentieerde premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) per 1 januari 2022.

18 november 2021

Beschikking Werkhervattingskas 2022

Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de betaling van de WGA- en Ziektewetuitkeringen aan (ex-) werknemers die op de eerste dag van ziekte bij hen in dienstbetrekking stonden. De uitkeringslasten worden via de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (hierna: Whk) aan werkgevers in rekening gebracht, tenzij de werkgever eigenrisicodrager is voor de WGA en/of Ziektewet (ZW).

Beschikking Whk 2022

Het UWV stelt jaarlijks de hoogte van de individuele Whk premie voor elke werkgever vast. In de komende weken ontvangt u van de Belastingdienst de voor u vastgestelde individuele Whk-premie voor 2022 middels de premiebeschikking ‘gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas’.

Controle beschikking Whk 2022

Het is zinvol om de beschikking Whk 2022 op juistheid te controleren. Jaarlijks stellen we bij de controles vast dat een aanzienlijk deel van de beschikkingen onjuistheden bevat. Daar waar de uitkeringslast ten onrechte of tot een te hoog bedrag wordt toegerekend betaalt u mogelijk tot 10 jaar ten onrechte te veel premie voor de ZW en/of WGA. Ook kunnen fouten bestaan in de hoogte van de loonsommen die staan opgenomen op de beschikking Whk 2022.

Wij ondersteunen u graag bij de controle van de beschikking Whk 2022, indien dat gewenst is.

No-riskpolis

Bij het controleren van de beschikkingen Whk onderkennen we regelmatig dat een uitkering aan de werkgever ten laste wordt gelegd, terwijl de arbeidsongeschikte medewerker over een zogenaamde no-riskpolis beschikt en deze no-riskpolis niet wordt toegepast. Hierdoor laat de werkgever niet alleen de compensatie voor het doorbetalen van het loon bij ziekte onbenut, maar wordt ook de ZW en/of WGA uitkering aan de werkgever doorbelast. Momenteel kan deze toerekening van de uitkering teniet worden gedaan. Met ingang van 1 januari 2022 worden de regels hiervoor echter aangepast en kunt u niet meer voorkomen dat de ZW- en/of WGA-uitkering wordt toegerekend in het geval de no-riskstatus niet tijdig is onderkend. Dit betekent dat u mogelijk tot 12 jaar de kosten van ziekte en arbeidsongeschiktheid betaalt, terwijl u dit bij een sluitend registratiesysteem kunt voorkomen.

Door tijdig in actie te komen, kunt u over het verleden alsnog toerekening van uitkeringen die terug te geleiden zijn op een no-riskpolis voorkomen. Graag bekijken we voor u of ook u alsnog een besparing op de premie ZW en/of WGA kunt realiseren.

Sectorindeling

De hoogte van de gedifferentieerde premie Whk is voor kleine en middelgrote werkgevers (gedeeltelijk) afhankelijk van de sector waarin ze zijn ingedeeld. In deze link vindt u onze alert over een recente uitspraak van de Hoge Raad, waarin is bepaald dat een herindeling met terugwerkende kracht op verzoek van de werkgever alsnog mogelijk moet zijn. Twijfelt u aan de juistheid van uw sectorindeling, dan kunt u mogelijk alsnog een verzoek tot wijziging indienen bij de Belastingdienst.

Terugkeerpremie

Werkgevers hebben de keuze om de uitkeringslasten als eigenrisicodrager direct zelf te dragen, dan wel om de uitkeringslasten doorbelast te krijgen via de gedifferentieerde premie Whk. Werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de ZW en terug willen keren naar het publieke bestel krijgen met ingang van 1 januari 2024 te maken met een hogere terugkeerpremie. De premie ZW wordt verhoogd van de halve sectorale premie naar de gehele sectorale premie. Deze wijziging is niet van toepassing op werkgevers die uiterlijk op 1 juli 2022 terugkeren naar het publieke bestel. Bent u momenteel eigenrisicodrager voor de ZW, dan kan het zinvol zijn om te onderzoeken of het financieel voordeliger is om op uiterlijk 1 juli 2022 (tijdelijk) terug te keren naar het publieke bestel.

De gedifferentieerde premie Aof naar grootte werkgever

Momenteel is de hoogte van de premie Arbeidsfonds (Aof) voor alle werkgevers gelijk. Met ingang van 1 januari 2022 is evenals de premie Whk ook de premie Aof gedifferentieerd.

Bij de vaststelling van de hoogte van de premie Aof worden werkgevers ingedeeld in twee categorieën:

  • Kleine werkgevers, dit zijn werkgevers met een loonsom tot en met 25 maal het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer per jaar (premieloon in 2020 van maximaal € 882.500);
  • (Middel)grote werkgevers, dit zijn werkgevers met een loonsom groter dan 25 maal het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer per jaar (premieloon in 2020 van meer dan € 882.500).

Voor kleine werkgevers geldt een premie van 5,49%, de premie voor (middel)grote werkgevers is vastgesteld op 7,05%.

Vragen?

Heeft u vragen over deze alert of wenst u ondersteuning bij het controleren van de beschikking Whk 2022 en/of eerdere jaren, neem dan contact op met uw vaste contactpersoon om met een van onze SV-specialisten.

Natuurlijk kunnen wij u ook ondersteunen bij vragen over de no-riskpolis, de Aof-premie, schadelastbeheersing of het eigenrisicodragerschap.

Did you find this useful?