Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2022 | Deloitte Nederland

Article

Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2022

Het UWV heeft op 1 september jl. de parameters voor de gedifferentieerde premies Werkhervattingskas (Whk) 2022 voor de Ziektewet (hierna: ZW) en de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (hierna: WGA) gepubliceerd. In deze alert geven wij u een toelichting op de gepubliceerde premies voor het jaar 2022. Tevens gaan wij in deze alert in op de verschuiving van de inwerkingtreding van de verhoging van de terugkeerpremie ZW naar 1 januari 2024.

Premies en premiedifferentiatie

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de betaling van de WGA- en Ziektewetuitkeringen van (ex-) werknemers die op de eerste dag van ziekte bij u in privaatrechtelijke dienstbetrekking stonden. De kosten hiervan betaalt u via de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (hierna: Whk) periodiek via de loonaangifte aan de Belastingdienst, tenzij u eigenrisicodrager bent voor de WGA en/of ZW.

Het UWV stelt jaarlijks voor elke werkgever de hoogte van de individuele Whk premie vast. De hoogte van uw individuele Whk premie wordt door de Belastingdienst middels een Whk beschikking rond de maand december aan u bekend gemaakt.

De Whk premie wordt vastgesteld op basis van premiedifferentiatie. Uitgangspunt voor deze premiedifferentiatie is dat de werkgever die een hogere instroom in de Ziektewet en/of de WGA heeft dan de gemiddelde werkgever, een hogere premie betaalt. Dit brengt met zich mee dat een werkgever met een lager dan gemiddelde instroom in de Ziektewet en/of de WGA, in beginsel een lagere premie betaalt.

De omvang van uw premieloonsom is eveneens van invloed op de premiedifferentiatie. Het premiestelsel kent drie categorieën werkgevers: groot – middelgroot – klein.

Wijzing vanaf 2022

Vanaf 2022 is de loonsomgrens tussen kleine en middelgrote werkgevers 25 maal het gemiddelde loon per werknemer (€ 882.500). Tot en met 2021 lag deze loonsomgrens op 10 maal het gemiddelde loon per werknemer. Met deze verhoging wordt aangesloten bij de nieuwe premiedifferentiatie in de Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) -premie vanaf 2022.

De Whk premie voor grote werkgevers met een premieloonsom vanaf € 3.530.000, in het premiejaar 2020, wordt in het jaar 2022 volledig gedifferentieerd vastgesteld. De Whk premie voor middelgrote werkgevers met een premieloonsom tussen € 882.500 tot € 3.530.000 wordt deels gedifferentieerd en deels sectoraal vastgesteld. Voor kleine werkgevers met een premieloonsom tot € 882.500 wordt de Whk premie volledig sectoraal vastgesteld.

De wijziging in de loonsomgrens tussen kleine en middelgrote werkgevers heeft als gevolg dat de groep kleine werkgevers relatief groter wordt in 2022 waardoor relatief meer werkgevers in 2022 een sectorale premie betalen dan in 2021.

Premiepercentages en parameters

Voor de vaststelling van de Whk premie 2022 gelden de volgende premiepercentages en parameters:

Terugkeerpremie ZW

Werkgevers kunnen zich na een periode van eigenrisicodragerschap opnieuw verzekeren bij UWV. Voor grote en middelgrote werkgevers geldt in het jaar dat zij zich opnieuw gaan verzekeren bij UWV (jaar van de terugkeer) en het daaropvolgende jaar een zogenaamde terugkeerpremie ZW. De terugkeerpremie ZW is niet van toepassing op kleine werkgevers, omdat zij enkel sectorale premies betalen.

De Minister had in de brief van 9 april jl. aangegeven dat de terugkeerpremie ZW per 1 januari 2023 zou worden verhoogd naar de volledige sectorale premie in plaats van de geldende halve sectorale premie. Deze verhoging is benodigd omdat de halve sectorale premie onvoldoende is om de staartlasten te financieren van werkgevers die na een periode van verzekering bij UWV kiezen voor het eigenrisicodragerschap.

In de Kamerbrief van 17 september jl. heeft de Minister aangegeven dat is besloten de datum van inwerkingtreding van de verhoging van de terugkeerpremie Ziektewet te verschuiven van 1 januari 2023 naar 1 januari 2024 in het kader van de uitvoerbaarheid.

Deloitte assistentie

Jaarlijks constateren wij bij het controleren van beschikkingen Whk dat de toegerekende uitkeringslast niet altijd juist is. Daar waar de uitkeringslast ten onrechte te hoog is toegerekend wordt mogelijk te veel premie voor de Ziektewet en/of WGA betaald. Wellicht is dat ook bij u het geval. Naast de uitkeringslast kunnen ook fouten bestaan in de hoogte van de meegenomen loonsommen. In het geval u het risico op instroom in de ZW en/of WGA publiek verzekerd heeft adviseren we u om de beschikking(en) goed te controleren. Indien gewenst kunnen wij u assisteren bij de controle van de beschikking Whk 2022. Ook voorgaande jaren kunnen worden gecontroleerd. Natuurlijk kunnen wij u ook ondersteunen bij vragen over het eigenrisicodragerschap, de inrichting ervan en bij vragen over het maken van een keuze tussen eigenrisicodragerschap en de publieke verzekering. Neem bij vragen dan ook gerust contact met ons op.

SV/HR-team
• Jolanda Jansen (jjansen@deloitte.nl)
• Lyanne Dekker (ldekker@deloitte.nl)
• Jasper de Vries (jasdevries@deloitte.nl)

Did you find this useful?