Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2023 | Deloitte Nederland

Article

Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2023

UWV heeft op 1 september jl. de parameters voor de gedifferentieerde premies Werkhervattingskas (Whk) 2023 voor de Ziektewet (hierna: ZW) en de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (hierna: WGA) gepubliceerd. In deze alert geven wij u een toelichting op de gepubliceerde premies voor het jaar 2023. Tevens gaan wij in deze alert in op de mogelijkheden om te wijzigen in de keuze eigenrisicodragen of publiek verzekeren voor de ZW en/of WGA.

Premies en premiedifferentiatie

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de betaling van de WGA- en Ziektewetuitkeringen van (ex-) werknemers die op de eerste dag van ziekte bij u in privaatrechtelijke dienstbetrekking stonden. De kosten hiervan betaalt u via de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (hierna: Whk) periodiek via de loonaangifte aan de Belastingdienst, tenzij u eigenrisicodrager bent voor de WGA en/of ZW.

Het UWV stelt jaarlijks voor elke werkgever de hoogte van de individuele Whk premie vast. De hoogte van uw individuele Whk premie wordt door de Belastingdienst middels een Whk beschikking rond de maand december aan u bekend gemaakt.

De Whk premie wordt vastgesteld op basis van premiedifferentiatie. Uitgangspunt voor deze premiedifferentiatie is dat de werkgever die een hogere instroom in de Ziektewet en/of de WGA heeft dan de gemiddelde werkgever, een hogere premie betaalt. Dit brengt met zich mee dat een werkgever met een lager dan gemiddelde instroom in de Ziektewet en/of de WGA, in beginsel een lagere premie betaalt.

Premiepercentages WGA en ZW 2023

Op 1 september jl. heeft UWV de premiepercentages en parameters voor 2023 als volgt vastgesteld:

Dit betekent dat het gemiddelde premiepercentage voor de WGA in 2023 licht stijgt (0,84% in 2022), terwijl het gemiddelde premiepercentage voor de ZW in 2023 licht daalt (0,68% in 2022).

Daarnaast zijn de grenzen voor de werkgeversgrootte voor 2023 als volgt vastgesteld:

  • Kleine werkgever met een gemiddeld premieplichtig loon tot €905.000
  • Middelgrote werkgever met een gemiddeld premieplichtig loon tussen €905.000 en €3.620.000
  • Grote werkgever met een gemiddeld premieplichtig loon hoger dan €3.620.000

Wijzigingen in eigenrisicodragerschap

Na een periode van eigenrisiodragerschap is het mogelijk voor een werkgever om zich opnieuw te verzekeren bij UWV. Voor middelgrote en grote werkgevers geldt in het jaar van terugkeer bij UWV een zogenaamde terugkeerpremie ZW. Momenteel is deze terugkeerpremie vastgesteld op de halve geldende sectorale premie, maar vanaf 1 januari 2024 zal deze worden verhoogd naar de volledige sectorale premie.

Overweegt u om terug te keren naar het publieke bestel, dan is het raadzaam om dit voor 1 januari 2024 te doen. Dit betekent dat u óf per 1 januari 2023 óf per 1 juli 2023 terug kunt keren naar de publieke verzekering bij UWV, om nog gebruik te kunnen maken van de halve sectorale premie als terugkeerpremie voordat de volledige sectorale premie als terugkeerpremie betaald zal moeten worden.

Indien u als werkgever wenst om per 1 januari 2023 een wijziging door te voeren in het eigenrisicodragerschap, dient de aanvraag hiervoor 13 weken van tevoren (oftewel 1 oktober 2022) door de Belastingdienst te zijn ontvangen. Deze datum geldt zowel voor het terugkeren naar een verzekering bij UWV als voor het aanmelden als eigenrisicodrager.

Deloitte assistentie

Wenst u voor het maken van een gedegen afweging inzicht te verkrijgen in het verschil in kosten en verantwoordelijkheden tussen de publieke verzekering bij UWV en de kosten van het eigenrisicodragerschap ZW en/of WGA of heeft u andere vragen over het eigenrisicodragerschap of de publieke verzekering, neem dan contact met ons op.

Sociale verzekeringen/HR team:

Did you find this useful?