Geen btw-vrijstelling voor terbeschikkingstelling artsen aan ziekenhuis

Article

Geen btw-vrijstelling voor terbeschikkingstelling artsen aan ziekenhuis

Het uitlenen van personeel vormt in beginsel een btw-belaste prestatie. Wanneer de inlener geen of een beperkt recht op aftrek van voorbelasting heeft, is dit een nadeel. Het is dan van belang om te bezien in hoeverre toch gebruik kan worden gemaakt van een btw-vrijstelling. In de praktijk wordt daarom wel gewerkt met dienstverleningsovereenkomsten of opdrachtovereenkomsten.

25 augustus 2017

Recent oordeelde de Hoge Raad in een zaak waarin een BV basisartsen en medisch specialisten ter beschikking stelde aan een ziekenhuis dat geen sprake was van vrijgestelde gezondheidskundige verzorging van de mens, maar dat Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op goede gronden tot het oordeel was gekomen dat de BV personeel ter beschikking stelde.

Het ging in dit geval om dienstverleningsovereenkomsten waarbij een met naam genoemde arts – onder handhaving van zijn arbeidsovereenkomst met de BV – voor een in de desbetreffende overeenkomst bepaald aantal uren per week in het ziekenhuis wordt geplaatst voor het verlenen van gezondheidskundige zorg waarvoor de arts is opgeleid en bevoegd is.

Wanneer u personeel ter beschikking stelt aan een organisatie die de btw geheel of grotendeels niet in aftrek kan brengen, is het van belang - samen met uw adviseur - te bezien of er mogelijkheden zijn tot toepassing van een vrijstelling. Het is hierbij van belang contracten zorgvuldig op te stellen en ook daadwerkelijk te handelen conform wat is overeengekomen.

Vond u dit nuttig?