Geen grondige aanpassingen in de werkkostenregeling | Deloitte Nederland

Article

Geen grondige aanpassingen in de werkkostenregeling

Het kabinet ziet geen reden om de werkkostenregeling grondig aan te pakken. Wel stelt het kabinet enkele oplossingen voor concrete knelpunten voor. Dat blijkt uit de kabinetsreactie op het evaluatierapport van de werkkostenregeling.

28 maart 2018

Evaluatie werkkostenregeling

Recent heeft onderzoeksbureau Panteia een evaluatie van de werkkostenregeling (WKR) gepubliceerd. Uit deze evaluatie komt onder meer naar voren dat:

  • De beoogde administratieve lastenverlichting over het algemeen niet zo ervaren wordt. Wel voeren inhoudingsplichtigen een betere administratie, waardoor wellicht de perceptie is ontstaan dat dat de WKR tot hogere administratieve lasten leidt.
  • Doordat veel administratief bewerkelijke regelingen alsnog inde WKR terecht zijn gekomen, is de regeling in de praktijk te complex geworden. Medewerkers van de belastingdienst bepleiten het aantal gerichte vrijstellingen te verminderen in ruil voor een grotere vrije ruimte.
  • Slechts 3-4% van de inhoudingsplichtigen heeft in 2015 en 2016 de vrije ruimte overschreden. De voornaamste redenen voor de overschrijding zijn personeelsfeesten en bedrijfsjubilea.
  • Om binnen de vrije ruimte te blijven heeft ca. 14% van de bedrijven veranderingen in de vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers doorgevoerd, waarbij het afschaffen van de fietsregeling het vaakst is genoemd.
  • Per saldo is, vergeleken met het systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen, de afgedragen loonbelasting eerder afgenomen dan toegenomen, hoewel dat per bedrijf verschilt.
  • Het noodzakelijkheidscriterium blijkt met name bij kleinere werkgevers niet bekend te zijn. Grotere werkgevers die er wel mee bekend zijn, merken overwegend geen verschil in de uitvoering. Wel liggen de grenzen van het noodzakelijkheidscriterium in een grijs gebied.

Actiepunten

Naar aanleiding van deze evaluatie ziet het kabinet geen aanleiding de regeling grondig aan te passen. Wel draagt het kabinet enkele oplossingsrichtingen aan voor concrete knelpunten binnen de WKR. Het kabinet gaat in overleg met het bedrijfsleven na voor welke aanpassingen in de WKR draagvlak bestaat. Hierbij denkt het kabinet aan:

  • Regelen dat vergoedingen en verstrekkingen waarvoor een gerichte vrijstelling geldt, niet langer hoeven te worden aangewezen als eindheffingsbestanddeel;
  • toestaan dat de werkgever het loonvoordeel uit de verstrekking van maaltijden door middel van een steekproef vaststelt;
  • herinvoeren van een normrente om het voordeel bij de personeelslening te berekenen;
  • bieden van meer duidelijkheid in het Handboek Loonheffingen op het gebied van de eigen bijdragen van werknemers in relatie tot het noodzakelijkheidscriterium.


Bron: Brief van de Staatssecretaris van Financiën, Kamerstukken II, 34 785, 2017-2018, nr. 80

Vond u dit nuttig?