Geen overeenstemming over quick fixes binnen EU – compromistekst gepubliceerd | Deloitte Nederland

Article

Geen overeenstemming over quick fixes binnen EU – compromistekst gepubliceerd

Op 22 juni jl. heeft een stemming plaatsgevonden over de zogenoemde quick fixes die onderdeel uitmaken van de plannen van de Europese Commissie voor het definitief btw-stelsel. Er is geen overeenstemming bereikt. Inmiddels is een compromistekst gepubliceerd maar daar zijn de lidstaten het ook nog niet over eens geworden.

19 juli 2018

Quick fixes

Vooruitlopend op het definitief btw-systeem zoals voorgesteld door de Europese Commissie (met als ingangsdatum 1 juli 2022) achten de Europese Commissie en de lidstaten het noodzakelijk dat in de tussentijd een aantal problemen die het huidige systeem kent worden opgelost. De Europese Commissie heeft daarom een viertal quick fixes voorgesteld, te weten:

  1. Een quick fix voor call-off-stock. Op basis van de quick fix hoeft bij een overbrenging van voorraad geen fictieve intracommunautaire levering en verwerving aangegeven te worden. In plaats daarvan wordt wanneer de afnemer goederen onttrekt aan de voorraad en daarmee eigenaar wordt van de goederen een intracommunautaire levering aangegeven door de leverancier en een intracommunautaire verwerving door de afnemer.
  2. Een quick fix voor ABC-leveringen die een vereenvoudiging behelst van de wijze waarop het vervoer kan worden toegerekend aan een van de schakels. De schakel waaraan het vervoer wordt toegerekend is de schakel waarin de intracommunautaire levering en verwerving plaatsvinden.
  3. Een quick fix voor het aantonen van het nultarief bij intracommunautaire leveringen.
  4. Een quick fix die twee materiële voorwaarden toevoegt voor het toepassen van het nultarief bij intracommunautaire leveringen: het beschikken over een geldig btw-identificatienummer van de afnemer en het doen van een juiste Opgaaf ICP.


De eerste drie quick fixes gelden alleen wanneer alle of bepaalde betrokken partijen de CTP-status hebben. De CTP status wordt toegekend aan betrouwbare belastingplichtigen die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moeten zij in control en financieel solvabel zijn. Ook mogen er geen ernstige overtredingen van belasting- of douanewetgeving zijn.

Compromisvoorstel

Al snel bleek dat EU-lidstaten niet gelukkig waren met het concept van de CTP zoals voorgesteld door de Europese Commissie. Het is dan ons inziens geen verrassing dat op 22 juni tijdens de Ecofin gestemd is over een compromistekst waarin de quick fixes werden losgekoppeld van de CTP. Ook over de compromistekst zijn lidstaten het echter niet eens geworden.

De reden daarvoor is dat Nederland een vijfde quick fix heeft toegevoegd aan het compromisvoorstel. De vijfde quick fix betreft een aanpassing van de koepelvrijstelling. Door de arresten Aviva, DNB Banka, Commissie/Luxemburg en Commissie/Duitsland is gebleken dat de Nederlandse koepelvrijstelling te ruim is (er is geen beperking tot bepaalde sectoren). Ook in andere lidstaten wordt de koepelvrijstelling te ruim toegepast en zij ondersteunen het Nederlandse voorstel. In de voorgestelde tekst wordt lidstaten de mogelijkheid geboden om de koepelvrijstelling in te voeren zonder dat deze beperkt is tot bepaalde sectoren van vrijgesteld presterende ondernemers. Tevens wordt een toepassing van de koepelvrijstelling uitgesloten buiten het grondgebied van een lidstaat. Koepelorganisatie en leden moeten in dezelfde lidstaat zijn gevestigd wil de koepelvrijstelling van toepassing zijn.

Vond u dit nuttig?