Geen verplaatsing maar staking van agrarische onderneming | Deloitte

Article

Geen verplaatsing maar staking van agrarische onderneming

Bij een verplaatsing van een Nederlandse agrarische onderneming naar het buitenland zijn eventuele wijzigingen in de identiteit van de onderneming van belang om te bepalen of er al dan niet sprake is van een staking.

15 februari 2017

Verplaatsing of staking

Uit eerdere jurisprudentie van de Hoge Raad blijkt dat de verplaatsing van de bedrijfsuitoefening door een ondernemer naar het buitenland niet leidt tot een staking indien de identiteit van de onderneming ondanks de verplaatsing ervan wezenlijk dezelfde is gebleven. In dit kader zijn diverse factoren van belang. Specifiek voor een agrarische onderneming kan daarbij worden gedacht aan de aard van het vervaardigde product, de wijze waarop en de middelen waarmee dat product wordt geproduceerd, het wettelijke kader voor de bedrijfsuitoefening en de mate waarin dat wordt gehandhaafd, alsmede de voor de onderneming relevante marktomstandigheden. Recentelijk heeft de Hoge Raad toepassing van deze maatstaf opnieuw bevestigd.


Melkveehouderij

De heer X en zijn echtgenote exploiteerden in maatschapsverband een melkveehouderij. Begin 2000 besluit het echtpaar deze onderneming in te brengen in een bv. De heer X schakelt een makelaar in om de Nederlandse boerderij te verkopen. Ondertussen pacht de heer X melkquota en gronden in Duitsland. Ook koopt hij in Duitsland een boerderij inclusief melkquotum, inventaris, voorraden en melkkoeien. Zijn Nederlandse melkquotum en landbouwgronden verkoopt hij. Kort na de oprichting van de bv wordt ook de Nederlandse boerderij verkocht. Een aantal onderdelen van het Nederlandse bedrijf worden overgebracht naar Duitsland. Verder komt X onder andere een winstrecht met de bv overeen. In zijn aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2000 brengt X een bedrag in aftrek in verband met het bedongen winstrecht. Voor Hof Arnhem-Leeuwarden was in geschil of sprake was van een verplaatsing van de onderneming naar Duitsland, dan wel van een staking. Indien ervan moet worden uitgegaan dat sprake is van een staking van de onderneming, is daarnaast in geschil of uitstel van winstneming ter zake van het winstrecht is toegestaan.


Wijziging identiteit

Hof Arnhem-Leeuwarden heeft geoordeeld dat geen sprake is van verplaatsing van de agrarische onderneming, maar van staking. Door de grote verschillen in kenmerken van de melkveehouderij in Nederland en in Duitsland is de identiteit van de onderneming niet hetzelfde gebleven. Hierbij heeft het Hof van belang geacht dat de omvang van het melkveebedrijf, wat betreft oppervlakte, aantal koeien en melkquotum, aanzienlijk groter is dan die van de in Nederland gedreven onderneming. Het Hof is van mening dat sprake is van een staking, waardoor uitstel van winstneming van het winstrecht niet is toegestaan. Immers, het winstrecht is bedongen op een onderneming die na verkoop van de boerderij niet langer door de verkoper werd gedreven. De Hoge Raad oordeelt dat het Hof een juiste maatstaf heeft aangelegd om te beoordelen of sprake is van een verplaatsing dan wel een staking. De conclusie dat in casu sprake is van een staking, en daarmee van een verplichte winstneming ter zake van het winstrecht, is ook niet onbegrijpelijk of onvoldoende gemotiveerd. Daarmee strandt het schip voor X en zijn echtgenote.


Bron: Hoge Raad 10 februari 2017, 15/04645, ECLI:NL:HR:2017:202

Vond u dit nuttig?

Gerelateerde onderwerpen