Gemeente had per e-mail ingediend bezwaar in behandeling moeten nemen | Deloitte

Article

Gemeente had per e-mail ingediend bezwaar in behandeling moeten nemen

Volgens de Hoge Raad had de heffingsambtenaar van de gemeente Den Haag belanghebbende in de gelegenheid moeten stellen om het per e-mail ingediende bezwaar alsnog op de voorgeschreven wijze in te dienen.

14 augustus 2017

Digitalisering berichtenverkeer

De digitalisering van het berichtenverkeer tussen overheid en burgers heeft in de afgelopen jaren een grote vlucht genomen. Alleen al de miljoenen aangiften inkomstenbelasting die jaarlijks elektronisch worden ingediend zijn hiervan een duidelijk bewijs. Inmiddels is zelfs een wet in werking getreden die op termijn voorziet in volledige digitalisering van het berichtenverkeer tussen de belastingdienst en belastingplichtigen. De implementatie hiervan vindt echter stapsgewijze plaats. Zo heeft de belastingdienst de ‘elektronische weg’ nog niet opengesteld voor het indienen van bezwaarschriften. Ook andere bestuursorganen zijn nog niet verplicht om dit te doen. Recentelijk heeft de Hoge Raad echter geoordeeld dat dit nog geen vrijbrief vormt om niet op de voorgeschreven wijze ingediende bezwaarschriften buiten behandeling te laten. De feiten in de desbetreffende zaak lagen als volgt.
 

Naheffingsaanslag parkeerbelastingen

Aan belanghebbende is een naheffingsaanslag parkeerbelasting opgelegd, waartegen hij op 4 oktober 2016 per e-mail bezwaar heeft aangetekend. Naar aanleiding hiervan ontvangt hij bericht van de heffingsambtenaar van de gemeente Den Haag dat elektronische berichten alleen via de website van de gemeente (met behulp van DigiD) kunnen worden ingediend. De heffingsambtenaar deelt belanghebbende dan ook mee dat zijn bezwaar niet in behandeling wordt genomen.


Schriftelijk weigering

Belanghebbende is naar aanleiding hiervan in beroep gegaan. Rechtbank Den Haag heeft dit beroep echter niet-ontvankelijk verklaard, omdat geen sprake zou zijn van een voor beroep vatbaar besluit. De brief van de heffingsambtenaar zou zuiver informatief van aard zijn. Ook het tegen die beslissing ingestelde verzet is door de rechtbank afgewezen. Volgens de Hoge Raad is daarentegen sprake van een schriftelijke weigering om een beslissing te nemen, waartegen wel degelijk beroep openstaat.


Hersteltermijn

Vervolgens overweegt ons hoogste rechtscollege dat de gemeente Den Haag weliswaar eisen mag stellen aan de wijze waarop elektronische berichten aan haar worden verstuurd, maar dat dit nog niet betekent dat een niet via de voorgeschreven route ingediend bezwaarschrift buiten behandeling mag worden gesteld. Uit de wet blijkt namelijk dat aan belanghebbenden een termijn moet worden gegund om de geconstateerde gebreken te herstellen. Nu de heffingsambtenaar dit voorschrift niet heeft nageleefd, is het ingestelde cassatieberoep gegrond en moet het bezwaarschrift alsnog in behandeling worden genomen. Ook heeft belanghebbende recht op een proceskostenvergoeding.


Bron: HR 11 augustus 2017, 17/00877, ECLI:NL:HR:2017:1612

Vond u dit nuttig?