Gewijzigde regeling NOW in werking getreden per 5 mei 2020 | Deloitte Nederland

Article

Gewijzigde regeling NOW in werking getreden per 5 mei 2020

Naar aanleiding van enkele moties, is een aantal wijzigingen en versoepelingen aangebracht in de NOW-regeling. De gewijzigde regeling is 4 op mei gepubliceerd in de Staatscourant en op 5 mei 2020 in werking getreden.

5 mei 2020

Het kabinet heeft met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) een breed noodpakket ingevoerd. De maatregelen in dit pakket zijn robuust vormgegeven, om zo snel mogelijk financiële hulp te kunnen bieden aan werkenden en ondernemers. Naar aanleiding van enkele moties, is een aantal wijzigingen en versoepelingen aangebracht in deze NOW-regeling.

Op woensdag 22 april 2020 heeft het kabinet hierover een brief gestuurd aan de Tweede Kamer, waarna zij op 1 mei 2020 de uitwerking van de aanpassingen en uitbreiding van de NOW-regeling met de Kamer heeft gedeeld. De gewijzigde regeling NOW is op 4 mei gepubliceerd in de Staatscourant en op 5 mei in werking getreden. In deze alert informeren wij u over de wijzigingen in de NOW-regeling.

Toepassing van de NOW bij concerns

De NOW is uitgebreid met de mogelijkheid om op werkmaatschappijniveau aanspraak te maken op de NOW. Het concernbegrip en de daarbij horende voorwaarden in de NOW-regeling blijven het uitgangspunt bij het bepalen of er sprake is van een verlies van de groepsomzet van minimaal 20%. Echter er wordt een verfijning van de regeling voorgesteld voor een individuele werkmaatschappij. Het werkt als volgt:

 • alleen indien een concern (zoals gedefinieerd in de NOW) geen gezamenlijke omzetdaling van 20% heeft, dan staat de volgende uitbreiding van de NOW-regeling open;
 • individuele werkmaatschappijen binnen dat NOW-concern die wel minimaal 20% omzetverlies hebben, komen met de uitbreiding mogelijk alsnog voor de NOW in aanmerking;
 • uit de accountantsverklaring moet blijken dat er sprake is van minder dan 20% omzetdaling op NOW-concernniveau en dat er sprake is van tenminste 20% omzetdaling op werkmaatschappijniveau;
 • de mogelijkheid om op niveau van de werkmaatschappij de NOW aan te vragen geldt alleen voor aanvragen die zijn ingediend na datum van publicatie van de gewijzigde regeling in de Staatscourant, te weten 4 mei 2020.

Er gelden extra voorwaarden en waarborgen voor de aanvraag op het niveau van een individuele werkmaatschappij:

 1. de werkmaatschappij heeft rechtspersoonlijkheid;
 2. het groepshoofd waartoe de werkmaatschappij behoort moet voorafgaand aan de aanvraag van de NOW verklaren over 2020 geen dividend of bonussen uit te keren en geen eigen aandelen te kopen. De beperking op uitkering van bonussen ziet op bonussen aan het bestuur en de directie van het groepshoofd en de betreffende werkmaatschappij. Deze verplichting geldt gedurende 2020 tot aan en inclusief de datum van de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021. Deze verklaring moet worden bewaard in de administratie. Het verbod geldt dus niet voor beslissingen over 2019, die al genomen waren maar in 2020 tot uitbetaling zijn gekomen;
 3. werkmaatschappijen/werkgevers moeten elk een overeenkomst met de betrokken vakbond (of andere werknemersvertegenwoordiging) sluiten over werkbehoud, waarbij wordt aangesloten bij de ‘belanghebbende verenigingen van werknemers’ in de zin van de Wet melding collectief ontslag’. De accountant dient te verklaren dat een akkoord van de belanghebbende verenigingen aanwezig is. Bij werkmaatschappijen met minder dan 20 werknemers volstaat akkoord van een vertegenwoordiging van werknemers;
 4. De werkmaatschappij is geen personeels-bv (de rechtspersoon of vennootschap heeft geen bedrijfsmatige activiteiten die voor meer dan de helft bestaan uit het binnen de groep ter beschikking stellen van arbeidskrachten). Personeel-bv’s moeten altijd uitgaan van omzetdaling op het NOW-concernniveau en kunnen zelfstandig geen NOW aanvragen. Enkel werkmaatschappijen die zelf personeel in dienst hebben én omzet genereren kunnen zelfstandig de tegemoetkoming aanvragen;
 5. De werkmaatschappij die deel uitmaakt van een concern, maar individueel een aanvraag indient, dient dezelfde omzetperiode te hanteren als de andere werkmaatschappijen van het concern die individueel een aanvraag indienen;

Omzetbepaling op het niveau van de werkmaatschappij maakt het mogelijk dat bedrijven gaan schuiven met omzet en personeel tussen werkmaatschappijen om de subsidie te maximaliseren. Om dit tegen te gaan komen er aanvullende accountantscontroles (deze worden nog uitgewerkt in de standaarden van accountants) op de volgende onderdelen:

 • er geldt een verbod op interne overname van opdrachten of projecten tussen werkmaatschappijen die de NOW willen aanvragen in of over de meetperiode;
 • de omzetderving van de werkmaatschappij die de subsidie aanvraagt, wordt verlaagd met de (theoretische) omzet behaald door werknemers die bij andere entiteiten werken/activiteiten verrichten;
 • het transferpricing (ook wel genoemd interne verrekenprijzen) systeem zoals gehanteerd in de jaarrekening 2019 of de laatst vastgestelde jaarrekening is leidend voor de meetperiode 2020 en mag niet worden aangepast. De accountant dient te verklaren dat aan deze eis is voldaan;
 • mutatie voorraden gereed product worden aan de omzet van de werkmaatschappij toegerekend. Bijvoorbeeld: een productie-bv produceert goederen en verkoopt deze normaal direct aan de verkoop-bv. In de meetperiode houdt de productie-bv die goederen in voorraad, met een lagere omzet tot gevolg. De accountant dient te verklaren dat aan deze eis is voldaan.

Let wel, bovenstaande komt erop neer dat op het niveau van het concern een besluit moet worden genomen over de NOW. Als de gezamenlijke omzet van het NOW-concern minder dan 20% is gedaald ten opzichte van de referentieperiode, is een aanvraag door de individuele werkmaatschappij mogelijk. Alle concernvennootschappen moeten zich dan wel committeren aan de voorwaarden voor de ‘stand alone’ aanvraag. Dit vergt een besluit op concernniveau. Mocht achteraf bij de vaststelling van de subsidie namelijk blijken dat het concern wel voldoet aan het omzetverlies van 20% terwijl de aanvraag op individueel niveau van de werkmaatschappij is gedaan, dan wordt alsnog de gehele subsidie op nihil gesteld. Kortom, voordat een werkgever beslist tot een aanvraag op werkmaatschappijniveau moet goed overwogen worden wat de gevolgen kunnen zijn van deze aanvraag.

Openbaarmaking gegevens NOW

De werkgever die een tegemoetkoming aanvraagt wordt geacht akkoord te zijn met het eventueel openbaar maken van informatie uit het subsidiedossier. Dat gegevens mogelijk openbaar worden gemaakt, vloeit voort uit de algemene verplichtingen op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur. De gegevens die eventueel openbaar worden gemaakt zijn bedrijfsgegevens, het door de aanvrager ontvangen voorschot en het vastgestelde subsidiebedrag. Concurrentiegevoelige gegevens worden niet openbaar gemaakt.

Informatieverplichting bij loonkostensubsidie

In de NOW-regeling was een verplichting opgenomen voor werkgevers die loonkostensubsidie ontvangen om de toekenning van de NOW-subsidie te melden aan de gemeente van wie zij de loonkostensubsidie ontvangen. Deze verplichting is komen te vervallen.

Buitenlands rekeningnummer

In de NOW-regeling was de voorwaarde opgenomen dat een werkgever met een buitenlands bankrekeningnummer de aanvraag binnen vier weken moest aanvullen met een Nederlands bankrekeningnummer. Deze voorwaarde is aangepast. Werkgevers met een niet-Nederlands SEPA-bankrekeningnummer hoeven niet langer een Nederlands bankrekeningnummer aan te leveren. Het aanvraagproces bij UWV wordt hierop aangepast.

Mocht u meer hulp nodig hebben, aarzel dan niet om rechtstreeks contact op te nemen met een van de leden van het arbeidsrechtteam of het SV/HR-team van Deloitte.


Arbeidsrecht team


SV/HR team

Gerelateerde artikelen

Did you find this useful?