Titel - Title

Article

Herziening ineens op moment ingebruikname volgens Hof toegestaan

Tot 1 januari 2014 kende de Nederlandse btw-regelgeving de zogenaamde integratieheffing. Hierbij moest een ondernemer btw voldoen over de voortbrengingskosten van bijvoorbeeld een op eigen grond gebouwde onroerende zaak op het tijdstip van ingebruikname van die onroerende zaak. Dit gold alleen wanneer de onroerende zaak (deels) voor prestaties waarvoor geen recht op aftrek van voorbelasting bestond, werd gebruikt. Tijdens de bouwfase mocht de btw in aftrek worden gebracht omdat deze verband hield met de later aan te geven btw-belaste integratieheffing. Per saldo leidde de integratieheffing tot een extra btw-heffing over kosten waarop eerder geen btw drukte, waarvan de grondcomponent vaak de grootste kostenpost betrof.

9 februari 2017

Bij afschaffing van de integratieheffing per 1 januari 2014 is voorzien in een overgangsregeling. Op grond van deze overgangsregeling blijft de aftrek van btw van voor 1 januari 2014 in stand. Op het tijdstip van ingebruikname is de ondernemer dan wel de in aftrek gebrachte btw verschuldigd op grond van de herzieningsregels. In een recent verschenen uitspraak van Hof Amsterdam kwam aan de orde of deze herziening van het totale btw-bedrag in het jaar van ingebruikname ineens moest plaatsvinden of dat deze mocht worden gespreid over tien jaar.

Volgens Hof Amsterdam dient er een herziening ineens plaats te vinden op het moment van ingebruikname bij wijze van een pre-herzieningscorrectie. Voor een dergelijke correctie bevat de Btw-richtlijn geen bepalingen. Derhalve kan volgens het Hof niet worden gezegd dat de Btw-richtlijn aan een dergelijke correctie in de weg staat. De herziening ineens is volgens het Hof dus toegestaan. Wij verwachten dat tegen het oordeel van Hof Amsterdam beroep in cassatie wordt ingesteld.

Indien u in een vergelijkbaar geval bezwaar heeft gemaakt tegen de herziening ineens adviseren wij u dit bezwaar aan te laten houden totdat (naar verwachting) de Hoge Raad over deze kwestie heeft geoordeeld. Mocht u in de nabije toekomst geconfronteerd worden met de herziening ineens dan kunt u bezwaar aantekenen tegen uw btw-aangifte.

Vond u dit nuttig?

Gerelateerde onderwerpen