Titel

Article

Herziening op kostbare diensten Nog steeds voorzien per 1 januari 2018?

3 oktober 2017

In deze alert geven wij u een update over het in mei dit jaar ter internetconsultatie voorgelegde voorstel herziening op kostbare diensten waarover wij u in een eerdere alert hebben geïnformeerd.

Voorstel Staatssecretaris van Financiën

Op 18 mei 2017 heeft de Staatssecretaris van Financiën (“Staatssecretaris”) een voorstel gedaan om de bestaande btw-herzieningsregels voor investeringsgoederen uit te breiden naar “kostbare diensten”. Dit zou tot gevolg hebben dat het gebruik van dergelijke diensten voor de btw voor meerdere jaren moet worden gevolgd. Wanneer dit gebruik gedurende die jaren afwijkt van het initiële gebruik dan kan dit ertoe leiden dat de oorspronkelijke btw-aftrek deels gecorrigeerd moet worden. Dit kan leiden tot een btw-teruggave (indien het gebruik voor belaste prestaties toeneemt) of een btw-betalingsverplichting (indien het gebruik voor vrijgestelde prestaties toeneemt) voor de belastingplichtige.

Het voorstel van de Staatssecretaris kan grote impact hebben op de btw-positie van belastingplichtigen en de verwerking van kostbare diensten in de administratieve systemen, aangezien thans de btw-aftrek met betrekking tot diensten in de regel definitief is aan het einde van het jaar van ingebruikneming.

Belastingplan 2018

Op 19 september jl. heeft het kabinet het pakket Belastingplan 2018 bij de Tweede Kamer ingediend. Over de invoering van een herzieningsregeling op diensten wordt in het Belastingplan 2018 en bijbehorende wetsvoorstellen niet gesproken. Omdat de invoering van een herziening op diensten een aanpassing van een ministeriële regeling betreft, is dit ook niet nodig.

Uit het wetsvoorstel voor de afschaffing van de landbouwregeling leiden wij echter af dat de herziening op kostbare diensten per 1 januari 2018 momenteel nog wel wordt voorzien. Het is namelijk opvallend dat in de overgangsregeling is opgenomen dat landbouwers zowel op goederen als op diensten kunnen herzien. Vooralsnog is dit voor diensten beperkt tot rechten op onroerende zaken wanneer deze als dienst hebben te gelden, maar het is opvallend te noemen dat niet dezelfde formulering is gebruikt als in de huidige herzieningsregels en diensten expliciet worden genoemd. Verder lijkt het erop dat als de herziening op diensten er komt deze ook zal gelden voor diensten die voor 1 januari 2018 in gebruik zijn genomen en er geen overgangsregeling komt. 

Het eerdere voorstel van de Staatssecretaris van Financiën

Uit het in mei bekend gemaakte voorstel van de Staatssecretaris wordt duidelijk dat de Staatssecretaris beoogt een herziening in te voeren voor diensten waarop voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting wordt afgeschreven. Concreet gaat het dan bijvoorbeeld om de volgende diensten: bepaalde merknamen, computersoftware, octrooien en bepaalde investeringen in vastgoed.

Voor diensten die betrekking hebben op onroerende zaken wordt de herzieningstermijn tien jaar. Dit zal dus bijvoorbeeld gelden voor een verbouwing die niet heeft geleid tot de vervaardiging van een nieuwe onroerende zaak. Voor andere diensten dan diensten die betrekking hebben op een onroerende zaak is de herzieningstermijn vijf jaar.

Impact voor de praktijk

Indien de btw-herzieningsregels worden uitgebreid naar kostbare diensten dan heeft dit grote gevolgen voor de bestaande praktijk aangezien zoals gezegd momenteel op zich niet wordt herzien op kostbare diensten. Een aanpassing in de administratie zal vereist zijn om btw-herzieningstermijnen op kostbare diensten inzichtelijk te maken.

In het oorspronkelijke voorstel was niet voorzien in een overgangsregeling. Daarmee komt de vraag op of als de regeling per 1 januari 2018 in werking treedt ook nog moet worden herzien op kostbare diensten die in de periode 2014 tot en met 2017 in gebruik zijn genomen. Wanneer het gaat om diensten die betrekking hebben op onroerende zaken gaat zou het dan zelfs gaan om diensten die in de periode 2009 tot en met 2017 in gebruik zijn genomen. Gelet op onder andere het rechtszekerheidsbeginsel vragen wij ons af of dit wel mogelijk is.

Vond u dit nuttig?