Hoge Raad interpreteert het verdragsbegrip ‘geleid en bestuurd’

Article

Hoge Raad interpreteert het verdragsbegrip ‘geleid en bestuurd’

Het belastingverdrag tussen Nederland en Singapore bevat een bijzondere bepaling om te bepalen waar een vennootschap met dubbele vestigingsplaats is gevestigd. De Hoge Raad heeft deze bepaling recentelijk nader uitgelegd.

23 januari 2018

English version


De Hoge Raad heeft recentelijk een arrest gewezen waarin het begrip ‘geleid en bestuurd’ uit het belastingverdrag tussen Nederland en Singapore wordt geïnterpreteerd om de vestigingsplaats van een vennootschap vast te stellen.

Feiten en omstandigheden

De belastingplichtige, een beleggingsvennootschap, was opgericht naar Nederlands recht. De enig aandeelhouder in de beleggingsvennootschap was woonachtig in Nederland. De bestuurders van de vennootschap woonden daarentegen in Singapore.

Vestigingsplaats

De vestigingsplaats van een vennootschap kan worden vastgesteld op basis van het recht van het land waaronder de vennootschap is opgericht, maar tevens door feitelijk vast te stellen waar de feitelijke leiding van de vennootschap wordt gevoerd. Beide criteria hoeven niet tot dezelfde uitkomst te leiden. Om die reden wordt in een belastingverdrag vaak een bepaling opgenomen die in een dergelijk conflict bepaalt waar een vennootschap voor verdragsdoeleinden gevestigd is.

Het belastingverdrag tussen Nederland en Singapore bevat ook een dergelijke tiebreaker-regel. Deze bepaalt dat de vennootschap gevestigd is waar de vennootschap ‘geleid en bestuurd’ wordt. Meestal verwijst de tiebreaker-regel echter naar de ‘plaats waar de werkelijke leiding is gelegen’. Omdat de Nederlandse wetgeving het begrip ‘geleid en bestuurd’ niet nader uitwerkt, is de Hoge Raad gevraagd hoe het begrip moet worden uitgelegd.

Arrest

De Hoge Raad stelt vast dat het begrip ‘geleid en bestuurd’ in zijn context en in het licht van het voorwerp en het doel van het verdrag moet worden uitgelegd. Volgens de Hoge Raad is dit de plaats waar de kernbeslissingen met betrekking tot de activiteiten van het lichaam worden genomen, waar de eindverantwoordelijkheid voor deze beslissingen wordt gedragen en van waaruit in voorkomende gevallen instructie wordt gegeven aan de binnen het lichaam werkzame personen. Wie de dagelijkse leiding heeft bij de uitvoering van een en ander is voor de bepaling van de plaats van leiding en bestuur van een lichaam niet van betekenis.

Op grond van de eerdere feitelijke vaststelling door het Gerechtshof Den Haag is de plaats van leiding en bestuur van belastingplichtige in dit geval in Nederland. De Hoge Raad houdt deze kwalificatie in stand.  

Impact op andere verdragen

De Hoge Raad geeft met het arrest een invulling aan het criterium ‘geleid en bestuurd’ die vergelijkbaar is met het begrip ‘plaats van de werkelijke leiding’. Dat laatste begrip speelt een veel grotere rol in door Nederland gesloten belastingverdragen. Andere verdragen waarin het begrip ‘geleid en bestuurd’ voorkomt, en waarop onderhavig arrest derhalve van invloed is, zijn de belastingverdragen die Nederland heeft gesloten met Ierland en Zuid-Korea.


Bron: Hoge Raad van 19 januari 2018, nr. 16/03321, ECLI:NL:HR:2018:47.

Vond u dit nuttig?