Hoge Raad laat verschuldigde crisisheffing over aandelenbeloning in stand | Deloitte Nederland

Article

Hoge Raad laat verschuldigde crisisheffing over aandelenbeloning in stand

De Hoge Raad laat de geheven crisisheffing in stand over aandelen die met medeweten van de werkgever door een aandeelhouder aan haar managers zijn verstrekt. Hier is namelijk sprake van loon verstrekt binnen concern.

20 januari 2022

Pseudo-eindheffing hoog loon

De Belastingdienst heeft aan belanghebbende een naheffingsaanslag opgelegd in verband met verschuldigde pseudo-eindheffing hoog loon (crisisheffing) over aandelen die in 2012 voor een symbolische waarde aan leden van het management van belanghebbende zijn verstrekt. De aandelen zijn niet verstrekt door belanghebbende zelf, maar door een van haar aandeelhouders (Y) die een middellijk belang van 1,3% in belanghebbende hield. Y is opgericht door twee van elkaar onafhankelijke private equity partijen, die tezamen een meerderheidsbelang van 72,6% in belanghebbende hielden.

Niet ter discussie staat dat het voordeel als loon belast is bij de managers. In geschil is echter of hier sprake is van ‘eigen loon’ waarover crisisheffing is verschuldigd. Eerder kwam de Hoge Raad tot het oordeel dat de situatie waarin binnen concern met medeweten van de werkgever een voordeel wordt verstrekt door een andere concernmaatschappij, gelijk moet worden gesteld met de situatie waarin een derde een voordeel verstrekt in opdracht en voor rekening van de werkgever. In dat geval is sprake van eigen loon.

Belanghebbende betoogde echter dat hier geen sprake was van loon binnen concernverband, omdat Y en belanghebbende wegens het geringe aandelenbelang niet als concernmaatschappijen kunnen worden aangemerkt. In dat geval zou sprake zijn van loon van derden en zou de naheffingsaanslag moeten worden vernietigd.

Eigen loon

Hof Arnhem-Leeuwarden heeft het hoger beroep van belanghebbende verworpen. Gezien de concernverhoudingen is hier volgens het hof wel degelijk sprake van ‘eigen loon’. En de Hoge Raad is het daarmee eens. Onder verwijzing naar zijn eerdere jurisprudentie oordeelt de Hoge Raad dat het hof, gezien de feiten en omstandigheden van het geval, heeft kunnen oordelen dat sprake is van eigen loon waarover crisisheffing verschuldigd is. Hieraan doet niet af dat Y en belanghebbende, gezien de eigendoms- en stemrechtverhoudingen, niet met elkaar verbonden zijn en ook in civielrechtelijke zin geen concern- of groepsvennootschappen zijn.

Beschouwing Deloitte

In de uitspraak wordt het begrip concernmaatschappij helaas niet helder gedefinieerd. Zeker voor wat betreft verschuldigde eindheffingen is het voor een werkgever belangrijk om te weten of een betaling aan een werknemer door één van de aandeelhouders wordt aangemerkt als eigen loon. In dat geval kan de werkgever in voorkomende gevallen immers eindheffing verschuldigd zijn, zonder dat deze zelf het loon heeft verstrekt aan de werknemer. Nieuwe rechtspraak zal moeten uitwijzen in welke gevallen al dan niet eigen loon wordt geconstateerd.

Overigens is het de vraag of de uitspraak één op één kan worden doorgetrokken naar de eindheffing RVU en de eindheffing excessieve vertrekvergoeding, omdat de wetteksten voor deze eindheffingen net iets anders luiden dan die voor de inmiddels afgeschafte crisisheffing. Zo vereist de eindheffing RVU bijvoorbeeld dat de last drukt op de inhoudingsplichtige en dat lijkt hier bijvoorbeeld niet aan de orde. Ook op dat punt zal nieuwe rechtspraak meer duidelijkheid moeten bieden.


Bron: HR 14 januari 2022, 21/00836, ECLI:NL:HR:2022:15

Did you find this useful?