Hoge Raad verduidelijkt reikwijdte informatieplicht van derden | Deloitte Nederland

Article

Hoge Raad verduidelijkt reikwijdte informatieplicht van derden

De informatieplicht voor derden is niet beperkt tot derden waarmee een belastingplichtige zakelijke relaties onderhoudt. Daarnaast is deze plicht niet beperkt tot gegevens die in de eigen administratie aanwezig zijn.

18 november 2021

Gegevensverstrekking derden

Eenieder is gehouden om op verzoek van de inspecteur de gegevens en inlichtingen te verstrekken die nodig zijn voor de juiste heffing van belasting bij zichzelf. Voor administratieplichtigen geldt daarnaast de aanvullende eis dat zij op verzoek van de inspecteur gegevens en inlichtingen moeten verstrekken die voor de belastingheffing van derden van belang kunnen zijn. Administratieplichtig zijn rechtspersonen, inhoudingsplichtige natuurlijke personen, ondernemers en resultaatgenieters.

Werkkostenregeling en de gebruikelijkheidstoets

Voor de loonbelasting wordt in beginsel iedere vergoeding of verstrekking van een werkgever aan een werknemer als loon aangemerkt gezien. De werkgever kan er onder de werkkostenregeling echter voor kiezen om bepaalde vergoedingen en verstrekkingen als eindheffingsbestanddeel aan te wijzen. De belastingheffing over deze vergoedingen verstrekkingen wordt hierdoor verschoven naar de werkgever. Voor toepassing van de werkkostenregeling is vereist dat het gebruikelijk is om een bepaalde vergoeding of verstrekking als eindheffingsloon aan te merken. De bewijslast van deze gebruikelijkheid rust op de inspecteur.

Recentelijk heeft de Hoge Raad arrest gewezen in een zaak waarbij de inspecteur van derden verkregen informatie heeft gebruikt om te bepalen of het aanwijzen als eindheffingsbestanddeel van een pakket bonusaandelen gebruikelijk is. De inspecteur had ter onderbouwing van zijn stelling dat het ongebruikelijk is een dergelijk pakket als eindheffingsbestanddeel aan te merken, een enquête uitgevaardigd onder 88 bedrijven in dezelfde branche als belanghebbende, met de vraag of zij of gelieerde ondernemingen dergelijke bonussen aan werknemers hebben verstrekt. Belanghebbende was van mening dat de inspecteur hiermee de grenzen van de informatieplicht voor derden (art. 53 AWR) had overschreden en ging in cassatie. Zij stelde dat de informatieplicht alleen geldt voor derden die een zakelijke relatie onderhouden met belanghebbende en dat derden enkel verplicht kunnen worden informatie te verstrekken die onderdeel uitmaakt van hun eigen administratie.

Reikwijdte informatieplicht derden

Hof Den Haag oordeelde in deze zaak dat de inspecteur ter beoordeling van de gebruikelijkheid van door een inhoudingsplichtige aangewezen vergoedingen wel degelijk onderzoek mocht doen bij een groot aantal vergelijkbare werkgevers en dat de door belanghebbende gestelde beperking niet uit de wet voortvloeit. A-G Niessen concludeerde echter dat de bevoegdheid om informatie bij derden op te vragen niet bedoeld is voor zogenoemde ‘brancheonderzoeken’, maar enkel voor onderzoek bij specifieke belastingplichtigen die in een (indirecte) relatie tot belanghebbende staan. Ook vond de A-G dat de handelwijze van de inspecteur niet proportioneel was, omdat hij niet eerst geprobeerd heeft de benodigde gegevens op minder belastende wijze te verkrijgen.

De Hoge Raad heeft echter geen problemen met de door de belastingdienst gevolgde werkwijze. Het hof heeft met juistheid geoordeeld dat de wettekst noch totstandkomingsgeschiedenis van art. 53 AWR aanknopingspunten bieden voor de door belanghebbende gestelde beperkingen. Voor uitsluiting van bewijsmateriaal zou slechts plaats zijn indien belanghebbende feiten en omstandigheden aannemelijk had gemaakt waaruit blijkt dat dat de inspecteur heeft gehandeld op een wijze die zozeer indruist tegen wat van een behoorlijk handelende overheid mag worden verwacht dat het gebruik als bewijs in alle omstandigheden ontoelaatbaar moet worden geacht. Dat is echter niet het geval. Het cassatieberoep wordt verworpen.


Bron: HR 12 november 2021, 20/03229, ECLI:NL:HR:2021:1595

Did you find this useful?