Hoge Raad verduidelijkt samenloop tussen inkomstenbelasting en loonbelasting | Deloitte

Article

Hoge Raad verduidelijkt samenloop tussen inkomstenbelasting en loonbelasting

De inspecteur heeft terecht inkomstenbelasting geheven over loon dat begrepen was in een naheffingsaanslag loonheffing die aan de werkgever was opgelegd, maar die uiteindelijk is komen te vervallen.

7 februari 2017

Samenloop

In de Wet inkomstenbelasting 2001 is een vrijstelling opgenomen voor looninkomsten waarover door de werkgever reeds bij wijze van eindheffing loonheffing is betaald. Op die manier beoogt de wetgever te voorkomen dat over hetzelfde loon per saldo twee keer belasting wordt geheven. Daartegenover staat dat de door de werkgever betaalde loonheffing niet kan worden verrekend met door de werknemer verschuldigde inkomstenbelasting. Dat is ook logisch, omdat die loonheffing niet van de werknemer is ingehouden. Recentelijk heeft de Hoge Raad een interessant arrest gewezen met betrekking tot deze samenloopvrijstelling.


Loonheffing verrekenbaar?

Belanghebbende heeft in 2009 als schoonmaker voor een taxibedrijf gewerkt. Ook verrichtte hij invaldiensten als taxichauffeur. De beloning voor die werkzaamheden is niet door het taxibedrijf zelf uitbetaald, maar via diverse payrollbedrijven. Deze werkgevers hebben echter geen loonheffing ingehouden. In geschil is of belanghebbende desondanks loonheffing mag verrekenen met de door hem verschuldigde inkomstenbelasting over 2009. Dat is het geval wanneer hij te goeder trouw mocht menen dat de payrollbedrijven zouden voldoen aan de op hen rustende verplichting om loonheffing in te houden. Hof Amsterdam heeft geoordeeld dat belanghebbende dit niet aannemelijk heeft weten te maken. Ook in cassatie vangt belanghebbende op dit punt bot.


Samenloopvrijstelling

Tijdens de procedure voor het Hof is echter tevens komen vast te staan dat de inspecteur bij wijze van eindheffing naheffingsaanslagen loonheffing aan de payrollbedrijven heeft opgelegd. Naar aanleiding hiervan heeft belanghebbende de stelling betrokken dat de inspecteur helemaal geen inkomstenbelasting had mogen heffen over zijn looninkomsten. De inspecteur meent dat dit wel het geval is, omdat de naheffingsaanslagen op het tijdstip waarop de aanslag inkomstenbelasting 2009 werd opgelegd reeds tot nihil waren verminderd.

Evenals Hof Amsterdam, stelt de Hoge Raad ook op dit punt de inspecteur in het gelijk. De bedoeling van de samenloopvrijstelling is om dubbele heffing van loon- en inkomstenbelasting te voorkomen. Wanneer de naheffingsaanslag waarin het loon van een werknemer is betrokken ten tijde van het opleggen van de relevante aanslag inkomstenbelasting reeds is vernietigd of verminderd tot nihil, is van dubbele heffing echter geen sprake. De samenloopvrijstelling is dan niet van toepassing.


Bron: HR 3 februari 2017, 16/00751, ECLI:NL:HR:2017:128 en 16/00752, ECLI:NL:HR:2017:129

Vond u dit nuttig?

Gerelateerde onderwerpen