Hypotheekrenteaftrek beperkt tot aandeel in de schuld van kwalificerend buitenlandse belastingplichtige | Deloitte Nederland

Article

Hypotheekrenteaftrek beperkt tot aandeel in de schuld van kwalificerend buitenlandse belastingplichtige

Het aandeel van de echtgenoot in de eigenwoningschuld ter zake van de buitenlandse eigen woning leidt niet tot renteaftrek. Die niet-aftrekbaarheid is volgens de Hoge Raad niet in strijd met het EU-recht.

13 oktober 2021

Feiten en omstandigheden

Belanghebbende woont met haar echtgenoot in België. De woning kwalificeert naar Nederlandse maatstaven als eigen woning en is gefinancierd met een hypothecaire lening. Beide echtgenoten zijn voor een even groot deel eigenaar van de woning.

Belanghebbende heeft in 2015 loon uit Nederlandse dienstbetrekking genoten voor een bedrag van € 71.605. Haar man ontving in dat jaar loon uit vroegere dienstbetrekking en een AOW-uitkering voor een totaal van € 21.601. Zijzelf is een kwalificerende buitenlands belastingplichtige en wenste daarom de volledige hypotheekrente in aftrek te brengen op haar Nederlandse inkomen. De inspecteur weigerde dat voor de helft, omdat dit deel van de rente toerekenbaar was aan haar echtgenoot. Belanghebbende vond dat dit een inbreuk op het vrije werknemersverkeer vormde.

Hoge Raad

De Hoge Raad is het daar echter niet mee eens. Op grond van het arrest Schumacker is het namelijk in eerste instantie de woonstaat die rekening moet houden met de persoonlijke omstandigheden van belastingplichtige. Alleen als belastingplichtige nagenoeg haar volledige inkomen in de werkstaat geniet en er onvoldoende inkomsten zijn in de woonstaat, verschuift de verplichting om rekening te houden met de persoonlijke omstandigheden naar de werkstaat (of werkstaten).

Belanghebbende en haar partner hadden ook belastbaar inkomen in België, waardoor voor hen gezamenlijk niet aan de Schumacker-voorwaarden was voldaan. In België kon daardoor in principe rekening worden gehouden met de hypotheekrente van de partner. Het feit dat België geen aftrek van hypotheekrente kent doet daar niet aan af. Dat is namelijk het gevolg van een verschil tussen het Nederlandse en Belgische belastingstelsel. Omdat belanghebbende zelfstandig in Nederland als kwalificerend buitenlands belastingplichtige werd aangemerkt, kon haar deel van de hypotheekrente wel in aftrek worden gebracht op de Nederlandse heffingsgrondslag.

Geen prejudiciële vragen

Eerder adviseerde A-G Niessen in onderhavige kwestie nog om prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. De Hoge Raad heeft dit voorstel echter niet gevolgd, maar de zaak zelf afgedaan.


Bron: Hoge Raad, 8 oktober 2021, nr. 20/02890, ECLI:NL:HR:2021:1472

Did you find this useful?