Titel - Title

Article

Iers overheidsorgaan geen btw verschuldigd bij exploitatie tolwegen

Wanneer een publiekrechtelijk lichaam handelt als overheid (optreedt binnen een specifiek voor haar geldend juridisch regime) en geen sprake is van concurrentieverstoring van enige betekenis ten opzichte van particuliere marktpartijen, blijven de activiteiten van het publiekrechtelijke lichaam buiten de heffing van btw.

27 januari 2017

In het recent gewezen arrest National Roads Authority (hierna: NRA) oordeelde het Hof van Justitie over de belastbaarheid van tolgelden geheven door NRA. NRA is een overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor een veilig en efficiënt wegennet. Zij exploiteert zelf twee tolwegen. De andere tolwegen worden geëxploiteerd door particuliere partijen op basis van een publiek-private partnerschapsovereenkomst met de NRA. In geschil is of NRA btw is verschuldigd over door haar geïnde tolgelden bij gebruik van de Westlink-autoweg. Deze autoweg werd voorheen geëxploiteerd door een particuliere partij. Toen er echter een investering moest plaatsvinden, trok deze partij zich terug en is NRA de weg gaan exploiteren.

Het Hof van Justitie oordeelt dat de tolgelden buiten de heffing van btw kunnen blijven. Tussen NRA en de particuliere marktdeelnemers bestaat er geen daadwerkelijke, actuele of potentiële, mededinging. NRA is de enige in Ierland die een tolregeling voor het gebruik van de wegen kan uitwerken en de voor de exploitatie en het onderhoud ervan noodzakelijke geachte reglementen kan vaststellen. Dit geldt ongeacht of de weg wordt geëxploiteerd door NRA of een particuliere marktdeelnemer. Particuliere marktdeelnemers kunnen slechts tot de markt toetreden wanneer NRA hen toelaat. NRA houdt ook steeds de eindverantwoordelijkheid voor de weg, ongeacht wie deze weg exploiteert. De mogelijkheid dat een particuliere partij een weg aanlegt die in concurrentie treedt met de weg die door NRA wordt geëxploiteerd is daarom een zuiver theoretische mogelijkheid waardoor er geen sprake is van concurrentieverstoring van enige betekenis.

Nieuw en bijzonder in de benadering van het Hof van Justitie in NRA is naar onze mening dat wanneer een publiekrechtelijke partij het kader schept en beslist over de toelating van particuliere partijen op de markt van exploitatie van tolwegen geen sprake is van concurrentie met particuliere partijen en geen btw is verschuldigd over de eigen exploitatie. Dit terwijl de particuliere partij die is toegelaten tot de exploitatie van de tolweg wel btw zal moeten voldoen.

Het oordeel van het Hof van Justitie in de zaak NRA kan aanleiding zijn om de activiteiten van uw overheidsinstelling – samen met uw adviseur – te bekijken om te beoordelen of sommige van deze activiteiten wellicht buiten de heffing van btw kunnen blijven.

Vond u dit nuttig?

Gerelateerde onderwerpen