Indirect Tax Alert | Deloitte Netherlands

Article

Indirect Tax Alert

Eindejaarstips en eindejaarscorrecties

De laatste btw-aangifte van het jaar is altijd een bijzondere aangifte omdat die gebruikt wordt om een aantal correcties te maken.

21 december 2021

In deze alert wordt daarom een overzicht gegeven van de belangrijkste correcties en aandachtspunten voor deze aangifte. In deze alert worden tevens de belangrijkste wijzigingen voor de btw per 1 januari 2022 besproken.

Correcties & aandachtspunten

Privégebruik

Een btw-ondernemer kan de btw op kosten in aftrek brengen wanneer hij goederen en diensten aanschaft en deze gebruikt voor btw-belaste prestaties. Aan het eind van elk jaar moet hij de btw-correctie voor het privégebruik berekenen en in de laatste btw-aangifte van dat jaar verwerken. Daarnaast mag een ondernemer gedurende het boekjaar alle btw op kosten voor de auto van de zaak in aftrek brengen. Aan het einde van het boekjaar geeft hij de btw aan ter zake van het privégebruik van hemzelf en/of de werknemers.

Wij hebben voor u een brochure opgesteld waarin wij de belangrijkste punten van de BUA-correctie en de correctie privégebruik van de auto van de zaak voor u op een rijtje zetten. Bovendien hebben wij een handige BUA tool gemaakt die u toegestuurd kunt krijgen na aanmelding. Raadpleeg onze alert over de Btw-correctie privéverstrekkingen aan personeel en relaties.

Herziening

De mate van aftrek van btw wordt bepaald op het moment dat de ondernemer goederen of diensten aanschaft. Voor onroerende zaken is de volgperiode negen jaar na het boekjaar van ingebruikname en voor roerende zaken vier jaar. Als het gebruik in het afgelopen boekjaar tot een andere btw-aftrek dan de aftrek in het boekjaar van ingebruikname leidt (méér btw-vrijgesteld of méér btw-belast), dient er te worden gecorrigeerd (herziening) in de laatste btw-aangifte van het boekjaar.

Pro rata algemene kosten

De btw op algemene kosten kan in aftrek worden gebracht op basis van de zogenaamde pro rata. Dit is de verhouding tussen de belaste vergoedingen die de ondernemer ontvangt ten opzichte van de totale vergoedingen. Aan het einde van elk jaar dient te worden vastgesteld wat de pro rata voor dat jaar is.

90%-verklaring en 70%-verklaring bij levering en verhuur van onroerende zaken

De verkoop en verhuur van onroerende zaken is in beginsel vrijgesteld van btw. In beide gevallen is het echter mogelijk om te opteren voor btw-heffing indien de koper respectievelijk huurder de onroerende zaak voor ten minste 90% (of in sommige gevallen 70%) gebruikt voor belaste prestaties.

Een koper van een onroerende zaak dient te verklaren dat hij in het boekjaar van levering en het daaropvolgende boekjaar heeft voldaan aan deze 90%-norm. Dit dient te gebeuren binnen vier weken na afloop van deze periode. Voor onroerende zaken waarbij in 2020 is geopteerd voor een belaste levering, dient de koper uiterlijk 28 januari 2022 deze 90%-verklaring af te geven.

In geval van belaste verhuur dient de huurder aan het eind van elk boekjaar na te gaan of hij dat boekjaar aan de 90%-norm heeft voldaan. Indien hij hieraan niet heeft voldaan, dient hij dit binnen vier weken na afloop van het boekjaar te melden bij de verhuurder en de inspecteur van de huurder.

Terugvragen buitenlandse btw

Indien een Nederlandse ondernemer die recht op aftrek van btw heeft in 2021 facturen heeft ontvangen met buitenlandse btw, dan kan deze btw worden teruggevraagd via het elektrische portaal van de Nederlandse Belastingdienst. Een verzoek hiervoor moet uiterlijk 30 september 2022 worden ingediend. Een ondernemer kan al vanaf 1 januari 2022 om teruggaaf vragen.

Uitstel van betaling wegens COVID-19

Btw-ondernemers die bijzonder uitstel van betaling met betrekking tot uw btw-aangiften hebben aangevraagd moeten vanaf 1 oktober 2022 hun belastingschuld voldoen in 60 maandelijkse termijnen. Omdat al het verleende uitstel van betaling stopt vanaf 1 februari 2022, moeten btw-ondernemers vanaf die datum weer voldoen aan alle betalingsverplichtingen die vanaf die datum zijn ontstaan. Dit is met inbegrip van betalingsverplichtingen die hun oorsprong vinden in de periode voor 1 februari 2022, zoals de betalingsplicht voor de btw over december 2021 of het vierde kwartaal 2021

Wijzigingen invorderings- en belastingrente

2020 tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Het rentepercentage zal stapsgewijs toenemen. Op 1 juli 2022 wordt het percentage invorderingsrente op 1% vastgesteld, op 1 januari 2023 op 2%, op 1 juli 2023 op 3% en op 1 januari 2024 op 4%.

Ook de belastingrente was als gevolg van COVID-19 tot 1 oktober 2020 tijdelijk verlaagd van 4% voor de btw naar 0,01%. Sinds 1 oktober geldt het tarief van 4% voor de btw.

Wijzigingen btw met ingang van 2022

eHerkenning vereist voor indienen btw-aangifte

Btw-ondernemers kunnen voor het indienen van hun btw-aangifte vanaf 2022 niet meer terecht op het oude ondernemersportaal van de Belastingdienst. Zij worden verplicht om per 1 januari 2022 via een nieuwe weg belastingaangifte doen, namelijk met eHerkenning op Mijn Belastingdienst Zakelijk. eHerkenning is een nieuw inlogmiddel voor ondernemers om hun belastingzaken te regelen. Naast de btw-aangifte is eHerkenning ook vereist voor het indienen van suppleties bij aangiften op opgaven intracommunautaire prestaties (ICP) en andere communicatie met de Belastingdienst.

Het gebruik van eHerkenning niveau 3 zal vanaf 1 januari 2022 verplicht worden voor alle btw-ondernemers, met uitzondering van natuurlijke personen, zzp’ers of ondernemers met een eenmanszaak. Ondernemers hebben de keuze om zelf eHerkenning aan te vragen of een adviseur te machtigen om zaken in hun naam te regelen. Voor bepaalde (buitenlandse) ondernemingen zijn andere inlogmethodes noodzakelijk of moeten andere personen gemachtigd worden.

Het aanvraagproces kan daarom enige tijd in beslag nemen. Ondernemers doen er goed aan na te gaan of eHerkenning voor hun onderneming noodzakelijk is en welke personen over eHerkenning zouden moeten beschikken. De Belastingdienst heeft hiervoor een stappenplan voor ondernemers gepubliceerd. Uw Deloitte btw-adviseur kan u helpen bij vragen met betrekking tot dit onderwerp. Raadpleeg onze alert over de introductie van eHerkenning (en de uitzonderingen) voor btw-zaken in 2022.

Did you find this useful?