Ingrijpende wijzigingen sectorindeling | Deloitte Nederland

Article

Ingrijpende wijzigingen sectorindeling

Minister Koolmees heeft ingrijpende wijzigingen in de sectorindeling aangekondigd die met terugwerkende kracht tot 29 juni 2018 17:00 in werking zullen treden. Wijzigingen naar een andere sector met terugwerkende kracht zijn niet meer mogelijk, evenals gesplitste aansluiting en concernaansluiting voor nieuwe gevallen.

5 juli 2018

Arbeidsmarkt

Op 29 juni jl. heeft de Ministerraad ingestemd met een nieuw wetsvoorstel, de Wet arbeidsmarkt in balans. Met deze wet beoogt het kabinet groot onderhoud te plegen aan diverse regelingen op het gebied van flexibele arbeid, het ontslagrecht en de werkloosheidswet. Voor werkgevers moet het aantrekkelijker worden om een vast contract aan te gaan. Naast aanpassingen in het ontslagrecht, wordt ook de premie voor de werkloosheidswet aangepast. Het systeem van sectorindeling wordt losgelaten en de WW-premie wordt afhankelijk gemaakt van het type contract. De WW-premie voor vaste contracten zal lager zijn dan die voor flexibele contracten. De inwerkingtreding van deze maatregelen is voorzien per 2020.

Aanpak acute knelpunten

Vooruitlopend op de behandeling van het wetsvoorstel door het parlement heeft de minister enkele maatregelen aangekondigd om bestaande acute knelpunten in de uitvoering van de sectorindeling aan te pakken. Deze wijzigingen zijn per direct ingegaan, dat wil zeggen 29 juni 2018 17:00 uur.


1. Herindelingsverzoek niet meer mogelijk met terugwerkende kracht

Als een werkgever bemerkte dat hij in een verkeerde sector was ingedeeld, was het tot voor kort mogelijk om met terugwerkende kracht voor een periode van maximaal vijf jaar te verzoeken in een andere sector te worden ingedeeld. Verzoeken die op of na 29 juni 17:00 uur zijn ingediend, worden echter alleen voor de toekomst gehonoreerd. De belastingdienst kan nog wel een correctie met terugwerkende kracht opleggen als geconstateerd wordt dat de werkgever is bevoordeeld doordat hij voor de sectorindeling relevante wijzigingen te laat heeft doorgegeven, waardoor de indeling niet tijdig is aangepast.


2. Gesplitste aansluitingen zijn niet meer mogelijk voor nieuwe gevallen

Wanneer een werkgever meerdere soorten activiteiten verricht in verschillende sectoren vallen, is de hoofdregel dat indeling plaatsvindt in de sector waarin de werkgever in de regel de hoogste premieloonsom heeft. Op zijn verzoek kon een werkgever echter, in afwijking van de hoofdregel, voor verschillende soorten werkzaamheden in verschillende sectoren worden ingedeeld. Een verzoek daartoe wordt niet meer in behandeling genomen als het is ingediend op of na 29 juni 2018, 17.00 uur.


3. Concernaansluiting en aansluiting van nevenbedrijven en neveninstellingen niet meer mogelijk

Een werkgever kon op zijn verzoek worden ingedeeld in de sector van de werkgever(s) met wie hij een economische of organisatorische eenheid vormt, of bij de sector van de tak van beroep of bedrijf waarmee zijn bedrijf door onderlinge verbondenheid geacht kan worden een nevenbedrijf of neveninstelling te zijn, in plaats van in de sector die past bij de aard van de werkzaamheden die hij zelf verricht. Een verzoek daartoe wordt echter niet meer in behandeling genomen als het is ingediend op of na 29 juni 2018, 17.00 uur.

Geen gevolgen voor huidige sectorindeling

De hierboven genoemde maatregelen hebben geen effect op de wijze waarop werkgevers op dit moment zijn ingedeeld. Ze betekenen wel dat herindelingen met terugwerkende kracht niet meer mogelijk zijn. Een verzoek tot toekomstige herindeling wordt nog wel in behandeling genomen, met uitzondering van gesplitste aansluitingen, concernaansluitingen en aansluitingen van nevenbedrijven en neveninstellingen.


Bron: Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 juni 2018, kenmerk 2018-0000103078

Vond u dit nuttig?