Initiatiefwetsvoorstel centraal aandeelhoudersregister ingediend

Article

Initiatiefwetsvoorstel centraal aandeelhoudersregister ingediend

Recentelijk is een initiatiefwetsvoorstel voor de instelling van een centraal aandeelhoudersregister bij de Tweede Kamer ingediend. Het register beoogt financieel-economische criminaliteit te bestrijden en de rechtszekerheid te bevorderen.

7 februari 2017

English version

Achtergrond

De Tweede Kamerleden Groot en Gesthuizen hebben op 19 januari 2017 een initiatiefwetsvoorstel voor de instelling van een centraal aandeelhoudersregister ingediend. Dit voorstel volgt op eerdere signalen dat de huidige registratie van aandeelhouders van bv’s en niet-beursgenoteerde nv’s ernstig tekort schiet. Aandeelhouders van dergelijke entiteiten zijn soms moeilijk of helemaal niet te achterhalen. Op dit moment worden namelijk enkel enig aandeelhouders van vennootschappen centraal geregistreerd in het handelsregister.

Blijkens de memorie van toelichting dient het centraal aandeelhoudersregister informatie te verzamelen en ontsluiten over aandelen en aandeelhouders van bv’s en niet-beursgenoteerde nv’s. Deze informatie is raadpleegbaar door de belastingdienst en andere aangewezen publieke diensten, notarissen en bepaalde instellingen die onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vallen. Op die manier beoogt het register zicht te geven op personen die schuil gaan achter een vennootschap en op de door hen gehouden aandelenbelangen.


Doel

Het achterliggende doel van de instelling van een centraal aandeelhoudersregister is tweeledig. Enerzijds beogen de initiatiefnemers middels het register bij te dragen aan de voorkoming en bestrijding van financieel-economische criminaliteit door middel van rechtspersonen. Anderzijds dient het register bij te dragen aan het bevorderen van rechtszekerheid in het rechtsverkeer. Verder wordt de aanpassing in de memorie van toelichting beschreven als noodzakelijk om te voldoen aan de eisen van de moderne tijd. Een digitaal systeem zou ten opzichte van een papieren systeem zorgen voor meer transparantie, een grotere betrouwbaarheid van de gegevens, alsmede op termijn een kostenbesparing. Omwille van de betrouwbaarheid van de gegevens zal het register uitsluitend informatie bevatten die door notarissen is ingeschreven en afkomstig is uit, of betrekking heeft op notariële akten.


Verhouding tot UBO-register

Naast het centraal aandeelhoudersregister is er een register met informatie over uiteindelijk begunstigden (UBO-register) in de maak. Dit register is vereist op grond van de vierde Europese anti-witwasrichtlijn. De doelen van beide systemen komen grotendeels overeen. Het toepassingsbereik is echter uiteenlopend. Op sommige punten is het bereik van het UBO-register breder, terwijl dit op andere punten het juist weer smaller is. Volgens de initiatiefnemers hebben beide registers een toegevoegde waarde en vullen ze elkaar aan. De registers hebben vooral raakvlakken voor wat betreft bv’s en niet-beursgenoteerde nv’s.


Verschillen ten opzichte van het UBO-register

Voor het UBO-register dient de identiteit van de natuurlijke persoon die gerechtigd is tot een juridische entiteit, of daarover zeggenschap uitoefent, te worden vastgesteld. Als uiteindelijk begunstigden worden in ieder geval aangemerkt aandeelhouders die (direct of indirect) gerechtigd zijn tot meer dan 25% van de aandelen of stemrechten, dan wel een belang van meer dan 25% bezitten. Als geen rechthebbende of eigenaar kan worden gevonden, dient in het uiterste geval een natuurlijk persoon behorend tot het hoger leidinggevend personeel als UBO te worden aangemerkt.

In het centraal aandeelhoudersregister worden gegevens over houders, vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen op naam in bv’s of niet-beursgenoteerde nv’s ingeschreven, onafhankelijk van de omvang van hun aandelenbelang. Daarnaast bestrijken beide registers een andere groep entiteiten en personen. Zo vallen onder het UBO-register naast bv’s en nv’s bijvoorbeeld stichtingen, verenigingen en personenvennootschappen. Ook de toegankelijkheid van beide registers is verschillend. Wat betreft het UBO-register kiest de Nederlandse wetgever voor een openbaar systeem, terwijl het centraal aandeelhoudersregister enkel voor een select aantal partijen raadpleegbaar wordt. Ten slotte is de aanlevering van informatie voor beide systemen verschillend. UBO’s dienen zelf informatie aan te leveren, terwijl het centraal aandeelhoudersregister berust op notariële akten.


Vervolgstappen

Het UBO-register dient uiterlijk 26 juni 2017 ingesteld te zijn. Eerder gaf de Staatssecretaris van Financiën aan dat, vanwege de ophanden zijnde invoering van het UBO-register, de ontwikkeling van een centraal aandeelhoudersregister voorlopig zou worden aangehouden. Door het initiatiefwetsvoorstel gaat nu dus ook het wetgevingstraject inzake het centraal aandeelhoudersregister van start.


Bron: Kamerstukken II 2016/17, 34661, nr. 2.

Vond u dit nuttig?

Gerelateerde onderwerpen