Inperking koepelvrijstelling met ingang van 1 januari 2019 | Deloitte Nederland

Article

Inperking koepelvrijstelling met ingang van 1 januari 2019

Nieuwsalert woningcorporaties

Op 29 maart jl. heeft de Staatssecretaris van Financiën in een antwoordbrief op vragen van Tweede Kamerleden aangekondigd dat het toepassingsbereik van de koepelvrijstelling per 1 januari 2019 zal worden ingeperkt.

11 april 2018

De voorgenomen aanpassing van de regelgeving werd al verwacht naar aanleiding van de inperking van de toepassing van de koepelvrijstelling door het Hof van Justitie op 21 september 2017 in de zaken Aviva, DNB Banka en Commissie/Duitsland. In deze nieuwsalert woningcorporaties gaan wij kort in op de aanleiding en de gevolgen van dit besluit.

Achtergrond

Op 21 september 2017 heeft het Hof van Justitie in de zaken Aviva, DNB Banka en Commissie/Duitsland geoordeeld - zie hiervoor ook onze eerdere Indirect Tax Alert - dat de koepelvrijstelling niet geldt voor prestaties aan leden die zich bezig houden met financiële of verzekeringsactiviteiten, omdat deze instellingen geen prestaties verrichten in het algemeen belang (zoals gedefinieerd in de Btw-richtlijn). Aangezien in Nederland de koepelvrijstelling ook wordt toegepast door de woningcorporaties, was de verwachting dat het oordeel van het Hof van Justitie ook op woningcorporaties impact zou hebben. Dit vanwege het feit dat verhuur van woningen evenmin als activiteit in het kader van algemeen belang wordt aangemerkt. Het wachten was op een reactie van de Staatssecretaris. Met voornoemde antwoordbrief heeft de Staatssecretaris zijn reactie gegeven.

Gevolgen voor de praktijk

De Staatssecretaris geeft aan dat ook verschillende woningcorporaties gebruik maken van de koepelvrijstelling. Het gaat daarbij volgens de staatssecretaris veelal om regionale samenwerkingsverbanden die voor de leden en aandeelhouders diensten verrichten op het gebied van woonruimteverdeling en samenwerking. Hij geeft als praktisch voorbeeld de samenwerking door veelal kleinere coöperaties die backoffice activiteiten gezamenlijk organiseren en uitvoeren.

De reikwijdte van de koepelvrijstelling in Nederland is vormgegeven in art. 9 Uitvoeringsbesluit OB 1968. De Staatssecretaris heeft in de hiervoor genoemde brief zijn voornemen aangekondigd om art. 9 Uitvoeringsbesluit OB 1968 met ingang van 1 januari 2019 te wijzigen om op die wijze te voldoen aan de uitleg van het Hof van Justitie. Tot die tijd kunnen woningcorporaties vertrouwen ontlenen aan het Uitvoeringsbesluit.

Vanaf 1 januari 2019 zal de koepelvrijstelling dus niet meer in de huidige vorm kunnen worden toegepast door woningcorporaties. In voorkomend geval is dan btw verschuldigd. Wellicht dat het leerstuk (verdeling van) kosten voor gemene rekening nog uitkomst biedt. Waar het woonruimteverdeling betreft dient te worden beoordeeld of met een beroep op de uitspraak van Hof Den Haag van 20 januari 2017 de verschuldigdheid van btw achterwege kan blijven.

Vond u dit nuttig?