Inspecteur mag inhoud opleiding niet beoordelen | Deloitte

Article

Inspecteur mag inhoud beroepsopleiding niet beoordelen

Het ligt niet op de weg van de inspecteur of de belastingrechter om een opleiding inhoudelijk te beoordelen. Wel mag ter controle op een juiste toepassing van de afdrachtvermindering onderwijs worden beoordeeld of een beroepsopleiding daadwerkelijk is gevolgd.

27 september 2017

Afdrachtvermindering onderwijs

De afgelopen jaren heeft de afdrachtvermindering onderwijs de gemoederen flink bezig gehouden. De Belastingdienst heeft bij een groot aantal bedrijven gecontroleerd op een juiste toepassing van deze afdrachtvermindering. Dit heeft geleid tot een groot aantal naheffingsaanslagen en diverse bezwaar- en beroepsprocedures. In veel van deze procedures ging het om werknemers die de beroepspraktijkvorming van de beroepsbegeleidende leerweg hebben gevolgd en daarvoor deelcertificaten hebben behaald. De Hoge Raad heeft reeds eerder geoordeeld dat de afdrachtvermindering onderwijs ook van toepassing is als werknemers slechts een deel van de opleiding volgen en daarvoor deelcertificaten behalen.

Geen inhoudelijke beoordeling

In een aantal procedures ging het echter ook om de vraag of de belastingdienst bevoegd is om inhoudelijk te beoordelen of de opleiding die werknemers hebben gevolgd, voldoet aan de vereisten van de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB). De Hoge Raad heeft nu in een drietal arresten geoordeeld dat dit niet het geval is. Hetzelfde geldt voor de belastingrechter. Een dergelijke beoordeling is voorbehouden aan de onderwijsinspectie. Als een opleiding is vermeld in het Centraal register beroepsonderwijs (Crebo-register), is dat voldoende om te kunnen aannemen dat de beroepspraktijkvorming deel uitmaakt van de beroepsbegeleidende leerweg van de betreffende beroepsopleiding.

Volgens de Hoge Raad mogen de inspecteur en de belastingrechter wel beoordelen of een werknemer de beroepspraktijkvorming daadwerkelijk heeft gevolgd. De bewijslast daarvoor ligt bij de inhoudingsplichtige. Als bewijs volstaat in principe een diploma of een deelcertificaat. Indien de inspecteur desondanks meent dat de beroepspraktijkvorming niet is gevolgd, dan moet hij bewijzen dat dat zo is. Tot slot mag de inspecteur ook toetsen of een opleiding is opgenomen in het Crebo-register.

Begunstigend beleid

In een vierde arrest ging het om de vraag of de belastingdienst begunstigend beleid voert. De inhoudingsplichtige had rapporten overgelegd van boekenonderzoeken naar afdrachtvermindering onderwijs bij andere bedrijven. Volgens hem behandelde de belastingdienst in de afhandeling van de controles deze andere inhoudingsplichtigen gunstiger dan in zijn situatie. De Hoge Raad heeft deze zaak terugverwezen naar het hof met de opdracht te beoordelen of inderdaad sprake was van vergelijkbare gevallen. Indien dat zo is, dan zal de inspecteur de ongelijke behandeling moeten verklaren en aannemelijk moeten maken dat die niet voortvloeit uit begunstigend beleid.


Bron:

Hoge Raad 22 september 2017, nr. 16/03857, ECLI:NL:HR:2017:2436

Hoge Raad 22 september 2017, nr. 16/03830, ECLI:NL:HR:2017:2434

Hoge Raad 22 september 2017, nr. 16/05615, ECLI:NL:HR:2017:2438

Hoge Raad 22 september 2017, nr. 16/05616, ECLI:NL:HR:2017:2421

Vond u dit nuttig?