Interne compensatie toegestaan bij ambtshalve vermindering | Deloitte Nederland

Article

Interne compensatie toegestaan bij ambtshalve vermindering

De inspecteur moet uitdrukkelijk en ondubbelzinnig een beroep doen op interne compensatie. Niet noodzakelijk is echter dat hij daarbij ook de woorden ‘beroep op interne compensatie’ laat vallen. De inhoudelijke stellingen zijn beslissend.

13 juli 2020

Ambtshalve vermindering

De inspecteur vermindert een belastingaanslag indien blijkt dat deze op een te hoog bedrag is vastgesteld, tenzij inmiddels vijf jaren zijn verlopen na het einde van het kalenderjaar waarop die aanslag betrekking heeft. Uit het Besluit fiscaal bestuursrecht volgt dat de belastingplichtige binnen die termijn aanspraak moet hebben gemaakt op ambtshalve vermindering. Eind vorig jaar oordeelde de Hoge Raad dat belastingplichtigen een beroep kunnen doen op de regeling voor verschoonbare termijnoverschrijding bij een te laat ingediend verzoek om ambtshalve vermindering.

Recentelijk lag opnieuw een formeelrechtelijk aspect van de regeling ter beoordeling bij de Hoge Raad, namelijk of de inspecteur zich ingeval van een verzoek om ambtshalve vermindering mag beroepen op interne compensatie, en zo ja onder welke voorwaarden. In de betreffende zaak werd een naheffingsaanslag loonbelasting opgelegd aan de werkgever van belanghebbende, die deze aanslag vervolgens verhaalde. Belanghebbende diende op zijn beurt een verzoek om ambtshalve vermindering. De inspecteur weigerde dit echter.

Interne compensatie

Hof Amsterdam oordeelde dat belanghebbende recht had op verrekening van de verhaalde loonbelasting. En omdat de inspecteur niet expliciet een beroep zou hebben gedaan op interne compensatie kon volgens het hof buiten beschouwing blijven of het loonbestanddeel ter zake waarvan de naheffingsaanslag was opgelegd bij belanghebbende in de heffing van inkomstenbelasting moest worden betrokken.

Volgens de Hoge Raad gaat het hof hier echter te kort door de bocht. Weliswaar moet de inspecteur zich in een procedure uitdrukkelijk en ondubbelzinnig beroepen op interne compensatie, maar niet noodzakelijk is dat de inspecteur daarbij ook de bewoordingen ‘beroep op interne compensatie’ gebruikt. Uit de processtukken blijkt volgens de Hoge Raad duidelijk dat de inspecteur van mening was dat verrekening van de verhaalde loonbelasting niet zou mogen plaatsvinden zonder het achterliggende loonbestanddeel in de heffing van inkomstenbelasting te betrekken. De zaak is verwezen naar Hof Den Haag voor verdere behandeling en beslissing.


Bron: HR 10 juli 2020, 19/05002, ECLI:NL:HR:2020:1245
 

Did you find this useful?