Internetconsultatie identificatie houders aandelen aan toonder

Article

Internetconsultatie identificatie houders aandelen aan toonder

Een conceptwetsvoorstel om houders van aandelen aan toonder te identificeren is aangeboden ter internetconsultatie. Deze regeling beoogt belastingontduiking, witwassen en de financiering van terrorisme te bestrijden.

19 april 2017

English version

Aanleiding

Naamloze vennootschappen kunnen zowel aandelen op naam als aandelen aan toonder uitgeven. Houders van toonderaandelen kunnen onder de huidige wetgeving anoniem blijven. Deze aandelen zijn immers niet op naam geregistreerd en vrij verhandelbaar bij onderhandse akte De wetgever vreest dan ook dat toonderaandelen zouden kunnen worden gebruikt voor witwassen, omkoping, het financieren van terroristische activiteiten en het ontwijken van belasting. Recentelijk is daarom een conceptwetsvoorstel voor internetconsultatie vrijgegeven waarmee de wetgever beoogt om de identificatie van alle houders van aandelen aan toonder mogelijk te maken. Het voorstel geeft opvolging aan aanbevelingen van het Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes en ook van de Financial Action Task Force. Deze partijen hebben herhaaldelijk aangedrongen op identificatie van de houders van aandelen aan toonder, ofwel om dergelijke aandelen af te schaffen.


Identificatie

Het conceptwetsvoorstel regelt de identificatie van alle houders van aandelen aan toonder. Na inwerkingtreding van het voorstel kunnen aandelen aan toonder enkel nog worden verhandeld via een effectenrekening aangehouden bij een intermediair. Dergelijke intermediairs zijn bijvoorbeeld banken of beleggingsinstellingen. Daarnaast moeten de huidige houders van aandelen aan toonder hun stukken inleveren bij een intermediair of laten omzetten in aandelen op naam. Aangezien de effectenrekening op naam staat, zal anonieme overdracht van de toonderstukken niet langer mogelijk zijn. Opsporingsinstanties kunnen bij de intermediairs gegevens van de houders van de effectenrekeningen opvragen, ten behoeve van de bestrijding van belastingontduiking, witwassen en de financiering van terrorisme of andere vormen van financieel-economische criminaliteit.


Noodzaak

Recentelijk is Nederland (op initiatief van de Tweede Kamer) ook met het wetgevingstraject voor de instelling van een centraal aandeelhoudersregister gestart. Tevens is een conceptwetsvoorstel ter implementatie van een centraal register met informatie over uiteindelijk belanghebbenden (UBO-register) aangeboden voor internetconsultatie. Deze ontwikkelingen zouden echter het gebruik van aandelen aan toonder kunnen stimuleren. Immers, onder de huidige wetgeving is het mogelijk om registratie in dergelijke registers te omzeilen door middel van de uitgifte van aandelen aan toonder. Bovendien verplicht de vierde Europese anti-witwasrichtlijn lidstaten om maatregelen te nemen teneinde misbruik van toonderaandelen en certificaten van aandelen te voorkomen. Ten slotte wordt in de memorie van toelichting aangegeven dat deze maatregelen noodzakelijk zijn vanwege de verhoogde prioriteit voor de aanpak van terrorisme.


Vervolgstappen

De identificatie van houders van aandelen aan toonder past, evenals de instelling van het centraal aandeelhoudersregister en het UBO-register, in de tendens om steeds meer informatie te verzamelen, ten nadele van de privacy van de burger. Het is tot 11 mei 2017 mogelijk om te reageren op de internetconsultatie inzake de Wet identificatie houders aandelen aan toonder. In het conceptwetsvoorstel is geen beoogde inwerkingtredingsdatum opgenomen.


Bron: Internetconsultatie Wet identificatie houders aandelen aan toonder

Vond u dit nuttig?

Gerelateerde onderwerpen