Internetconsultatie implementatie UBO-register

Article

Internetconsultatie implementatie UBO-register

Nederland dient een centraal register met informatie over uiteindelijk belanghebbenden in te stellen. Recentelijk is het conceptwetsvoorstel aangeboden voor internetconsultatie.

5 april 2017

English version

Achtergrond

Op grond van de vierde Europese antiwitwasrichtlijn is Nederland verplicht om een register met gegevens over UBO’s (‘ultimate beneficial owners’) in te voeren. Met deze richtlijn wil de Europese wetgever een nieuwe slag maken in de strijd tegen witwassen en financiering van terrorisme. Volgens de richtlijn dient de identiteit van de natuurlijke persoon die gerechtigd is tot een juridische entiteit of daarover zeggenschap uitoefent te worden vastgesteld. Alle lidstaten van de EU dienen een register met informatie over deze UBO’s op te zetten. De conceptwetgeving voor de Nederlandse variant van het UBO-register is recentelijk ter consultatie aangeboden. Met deze consultatie wordt de mogelijkheid geboden om op het concept te reageren.


Doelen UBO-register

Blijkens de memorie van toelichting bij het conceptwetsvoorstel beoogt het Nederlandse UBO-register een waardevolle bijdrage te leveren aan het bereiken van meer transparantie over UBO’s van ondernemingen en rechtspersonen. In lijn met de richtlijn tracht de wetgever het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering te voorkomen. Door inzage in UBO-informatie (of juist het ontbreken daarvan) kunnen personen of organisaties beter geïnformeerd kiezen om al dan niet zaken te doen met de bijbehorende rechtspersoon of onderneming. Naar verwachting worden corruptie, fiscale misdrijven en fraude door het voorstel bemoeilijkt. Het bijhouden van UBO-informatie dient tevens ter bevordering van de rechtszekerheid in het economische verkeer en van de economische belangen van handel, industrie, ambacht en dienstverlening.


Handelsregister

Het UBO-register wordt onderdeel van het handelsregister. De UBO’s van vennootschappen en andere in Nederland opgerichte juridische entiteiten dienen geregistreerd te worden. Een UBO wordt gedefinieerd als de natuurlijk persoon die de uiteindelijke eigenaar is van, of zeggenschap heeft over, een onderneming of rechtspersoon. Wie er precies binnen het bereik van deze definitie vallen, blijkt niet uit het voorstel. Dit zal later in een tweetal besluiten worden uitgewerkt. De UBO is gehouden om ervoor te zorgen dat die informatie te allen tijde juist en volledig is ingeschreven in het handelsregister. Verder is het de bedoeling dat een terugmeldingsplicht wordt ingevoerd. Dit betekent dat bepaalde instanties verplicht zijn om een melding aan de Kamer van Koophandel te doen als ze gerede twijfel hebben over de juistheid van, of aan de juistheid van het ontbreken van, bepaalde UBO-informatie.


Privacywaarborgen

In het UBO-register worden vier privacywaarborgen ingebouwd. Allereerst worden afnemers van het register geregistreerd. Op verzoek kan een UBO inzage krijgen in de categorieën afnemers die zijn persoonsgegevens hebben geraadpleegd. Daarnaast wordt er voor inzage in het register een kostendekkende vergoeding gevraagd. Ook wordt slechts een beperkte set gegevens over de UBO openbaar toegankelijk. Het betreft naam, geboortemaand, geboortejaar, nationaliteit, woonstaat en aard en omvang van het door de uiteindelijk belanghebbende gehouden economische belang. Ten slotte wordt een uitzondering gemaakt in situaties waarin er een risico bestaat op fraude, ontvoering, chantage, geweld of intimidatie, en bij minderjarigheid of handelingsonbekwaamheid van de UBO. De UBO kan in dat geval een verzoek tot afscherming van zijn persoonsgegevens indienen bij de Kamer van Koophandel. Dergelijke situaties zullen van geval tot geval worden beoordeeld om te bepalen of een deel van de UBO-informatie afgeschermd dient te worden.


Vervolgstappen

De consultatie loopt tot en met 28 april 2017. Nederland moet het UBO-register voor 26 juni 2017 in zijn nationale wetgeving hebben opgenomen. Hoewel de invoering van het UBO-register politiek niet controversieel is, verwachten wij dat het te kort dag is om die deadline te halen. De implementatietermijn is door de Minister van Financiën eerder ook als ‘beslist ambitieus’ omschreven. 


Bron: Internetconsultatie Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden

Vond u dit nuttig?