Internetconsultatie internationale rulingpraktijk | Deloitte Nederland

Article

Internetconsultatie internationale rulingpraktijk

De Staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer nader geïnformeerd over vaststellingsovereenkomsten tussen de Belastingdienst en multinationals. Ook is een internetconsultatie gestart over de herziening van de rulingpraktijk.

3 september 2018

Achtergrond

Begin 2018 informeerde de Staatssecretaris van Financiën de Tweede Kamer over de uitkomsten van een intern onderzoek naar de internationale rulingpraktijk binnen de Belastingdienst (zie eerdere berichtgeving hier). In aanvulling daarop heeft hij recentelijk Kamervragen beantwoord. Daarnaast is hij een internetconsultatie gestart over de herziening van de bestaande ruilingpraktijk.

Kamervragen

Naar aanleiding van de door de staatssecretaris verstrekte informatie zijn Kamervragen gesteld. In antwoord hierop heeft de Staatssecretaris van Financiën uitgelegd dat onderscheid moet worden gemaakt tussen verschillende typen vaststellingsovereenkomsten. Alle vaststellingsovereenkomsten bieden een belastingplichtige zekerheid vooraf. Echter, vaststellingsovereenkomsten die kwalificeren als Advance Pricing Agreement (APA) of Advance Tax Ruling (ATR) zijn aan bijzondere regelgeving gebonden (het APA/ATR-besluit), worden afgegeven door een gespecialiseerd team en worden centraal opgeslagen. Andere vaststellingsovereenkomsten kunnen worden afgegeven door de lokale inspecteur en worden niet centraal opgeslagen. APA’s en ATR’s worden ook altijd voor een bepaalde looptijd afgesloten, waarna een nieuwe ruling kan worden afgesloten.

Herziening rulingspraktijk

Om de kwaliteit en robuustheid van de Nederlandse rulingspraktijk ook naar de toekomst toe te waarborgen, wil de staatssecretaris een herziening doorvoeren die betrekking heeft op zowel het proces van afgifte als de inhoud van rulings. Zo acht hij nog meer centrale coördinatie van alle rulings met een internationaal karakter noodzakelijk. Om dit inhoudelijk vorm te geven is in samenwerking met een externe adviesgroep de afgelopen periode benut door verschillende opties in kaart te brengen. De alternatieven zijn nu door middel van een internetconsultatie voorgelegd aan iedereen die daar een bijdrage aan wil leveren. De reactietermijn loopt tot 20 september 2018.

In dat kader is een van de aangedragen alternatieven een verscherping van de substance-eisen. Een ander alternatief is om bepaalde bedrijven die zijn gevestigd in landen die als belastingparadijs worden aangemerkt geen ruling meer te verstrekken. Bovendien is gekeken naar mogelijke maximale looptijden van rulings en mogelijkheden tot het vergroten van transparantie. De definitieve plannen rondom de herziening moeten in het najaar aan de Tweede Kamer worden gestuurd. De streefdatum voor implementatie van de nieuwe rulingpraktijk is 1 januari 2019.
 

Bron: Brief Staatssecretaris van Financiën 30 augustus 2018, 2018Z14484; en Werkdocument Herziening van de rulingpraktijk

Vond u dit nuttig?