Inwoner Nederland premieplichtig ter zake van Belgische arbeidsongeschiktheidsuitkering | Deloitte

Article

Inwoner Nederland premieplichtig ter zake van Belgische arbeidsongeschiktheidsuitkering

Een inwoner van Nederland ontvangt een arbeidsongeschiktheidsuitkering uit België. Over deze uitkering zijn Nederlandse premies volksverzekeringen verschuldigd.

8 maart 2017

English version

Belgische uitkering

Een inwoner van Nederland heeft in 2011 niet gewerkt, maar ontving een Belgische arbeidsongeschiktheidsuitkering. Over die uitkering heeft hij geen Nederlandse premies volksverzekeringen en zorgverzekeringswet betaald. Hij stelt dat hij over de ontvangen uitkeringen sinds 1996 premies in België heeft betaald en dat hij daarom geen Nederlandse sociale verzekeringspremies verschuldigd is.


Nederlandse wetgeving van toepassing

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch bevestigt de uitspraak van Rechtbank Zeeland-West-Brabant dat uit de Europese coördinatieverordening (Vo 883/2004) volgt dat belanghebbende uitsluitend aan de socialeverzekeringswetgeving van Nederland is onderworpen. Omdat hij in Nederland woont, hier geen werkzaamheden verricht en een uitkering uit België ontvangt, voldoet hij aan het zogenoemde verplaatsingscriterium. In die situatie wordt de Nederlandse socialeverzekeringswetgeving van toepassing verklaard en is belanghebbende hier premieplichtig is voor zijn wereldinkomen.


Geen vrijstelling

Het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen bevat echter een bepaling op grond waarvan inwoners van Nederland die een buitenlandse sociale zekerheidsuitkering ontvangen, op verzoek kunnen worden vrijgesteld van Nederlandse premies voor de Algemene Ouderdomswet en de Algemene Nabestaandenwet. Om de vrijstelling te verkrijgen moet de buitenlandse uitkering wel ten minste 70% van het Nederlandse minimumloon bedragen.

Belanghebbende in deze zaak had op zijn verzoek vrijstelling gekregen per 11 september 2012. Het verzoek om aan die ontheffing terugwerkende kracht te verlenen is echter door de SVB afgewezen. Nu belanghebbende geen rechtsmiddelen tegen die weigering heeft aangewend, moet in de fiscale procedure van de juistheid van de door de SVB genomen beschikking worden uitgegaan. Een en ander leidt ertoe dat belanghebbende over 2011 inderdaad Nederlandse premies volksverzekeringen verschuldigd is.

Ook het verzoek om aftrek van de in het buitenland betaalde premies wordt afgewezen, alleen al vanwege het feit dat in rechte is komen vast te staan dat belanghebbende in zijn Nederlandse aangifte slechts de netto-uitkering heeft opgegeven.


Bron: Hof Den Bosch 11 november 2016, 15/00812, ECLI:NL:GHSHE:2016:5007

Vond u dit nuttig?

Gerelateerde onderwerpen