Kabinet breidt coronasteun voor ondernemers opnieuw uit | Deloitte Nederland

Article

Kabinet breidt coronasteun voor ondernemers opnieuw uit

Wegens de verlenging van de aangescherpte coronamaatregelen stelt het kabinet de NOW en de TVL ook in het eerste kwartaal van 2022 open.

15 december 2021

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

Het recent aangekondigde steunpakket wordt opnieuw fors uitgebreid wegens de verlenging van de aanscherping van de coronamaatregelen. Hiermee is bijna € 4,4 mld. gemoeid. Een belangrijk deel van deze middelen wordt ingezet voor verlenging van de loonsubsidie tot en met het eerste kwartaal van 2022 (NOW 6). Eerder was deze regeling al opengesteld voor de maanden november en december 2021 (NOW 5). Het subsidiepercentage bedraagt voor beide regelingen 85%.

De voorwaarden voor NOW 5 zijn grotendeels hetzelfde als die voor NOW 4. Zo blijft het maximaal in aanmerking te nemen dagloon gelijk, evenals de forfaitaire opslag van 40%. Ook het bonus- en dividendverbod is gelijk aan dat onder NOW 4. Toch zijn er wel enkele verschillen. Zo kunnen ondernemingen die in de periode 1 februari 2020 tot en met 30 september 2021 zijn gestart nu ook gebruikmaken van de regeling. Daarnaast is het loonsomvrijstellingspercentage is verhoogd tot 15% (NOW 4: 10%). Dit betekent dat de loonsom van een werkgever maximaal 15% mag dalen, zonder dat dit invloed heeft op de uiteindelijke subsidievaststelling. Bovendien blijft de zogenoemde Werktijdverkortingsregeling (WTV) open. Daartegenover staat dat ondernemers geen keuzevrijheid meer hebben qua referentietijdvakken. Voor wat betreft NOW 5 is de referentiemaand voor de loonsom september 2021, terwijl het omzetverlies wordt berekend over de maanden november en december 2021. NOW 5 kan tot en met 31 januari 2022 worden aangevraagd. De voorwaarden voor NOW 6 worden in januari 2022 bekend gemaakt.

Tegemoetkoming Vast Lasten (TVL)

Ook de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is verlengd tot en met het eerste kwartaal van 2022. Het subsidiepercentage bedraagt zowel in Q4 2021 als Q1 2022 100%. Ondernemers met een omzetverlies van ten minste 30% ten opzichte van de referentieperiode (Q4 2019 of Q1 2020), en die ook aan de overige voorwaarden voldoen, kunnen TVL aanvragen voor hun vaste bedrijfslasten (vast percentage per sector). Een mkb-onderneming kan ten hoogste € 550.000 aan TVL ontvangen, voor niet-mkb ondernemingen geldt een maximum van € 600.000. Beide bedragen gelden per kwartaal. Het staatssteunplafond gaat voor toepassing van TVL Q4 2021 omhoog van € 1,8 mln. naar € 2,3 mln. Het aanvragen van deze subsidie bij RvO is mogelijk van 20 december 2021 om 8.00u tot 28 januari 2022 om 17.00u.

Belastinguitstel en invorderingsrente

Het belastinguitstel voor ondernemers wordt verlengd tot 1 februari 2022. De kwartaalaangiftes over Q4 2021, die normaal gesproken in januari 2022 worden betaald, vallen dus ook onder dit uitstel. Ondernemers die eerder bijzonder uitstel van betaling hadden gekregen en nog niet alle belastingschulden hebben afgelost, krijgen automatisch verlenging. Ondernemers die tot nog toe geen gebruik hadden gemaakt van bijzonder uitstel van betaling, of die alle schulden al hebben afgelost, kunnen alsnog uitstel aanvragen voor nieuw opkomende belastingschulden in Q4 2021. In januari 2022 beslist het kabinet of een verdere verlenging noodzakelijk is.

Daarnaast wordt de aangekondigde verhoging van de invorderingsrente een half jaar uitgesteld. Het in rekening te brengen rentepercentage zou aanvankelijk per 1 januari 2022 worden verhoogd van 0,01% naar 1%, maar dat wordt nu 1 juli 2022. Vervolgens gaat het percentage per halfjaar met 1% omhoog, totdat op 1 januari 2024 het oude niveau van 4% weer is bereikt. Een en ander betekent overigens wel dat ook de betalingskorting op voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting 2022 wordt berekend naar een rentepercentage van 0,01%.

Overige belastingmaatregelen

De afspraken over de belastingheffing van grenswerkers met België en Duitsland zijn verlengd tot 1 april 2022. Overige goedkeuringen, zoals die ten aanzien van de onbelaste reisvergoeding en de betaalpauze voor hypotheken worden echter niet verlengd en lopen af per 31 december 2021.

Bijstand

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO) wordt niet nogmaals open gesteld. Zelfstandigen kunnen gebruik maken van de Bijstand voor zelfstandigen (Bbz), waarbij tot en met maart 2022 wel enkele voorwaarden worden versoepeld. Zo geldt de vermogenstoets niet en kan de regeling met terugwerkende kracht worden aangevraagd.

Overige steunmaatregelen

Naast de bovenstaande steunmaatregelen heeft het kabinet een aantal sectorspecifieke regelingen opnieuw opengesteld of verruimd.

In de evenementensector worden de Tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19 (TSREC) en de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) verlengd tot en met het derde kwartaal van 2022. De regelingen zijn van toepassing als een evenement door de Rijksoverheid in die periode wordt verboden. In het eerste kwartaal van 2022 geldt een subsidiepercentage van 90%, waarna gedurende de rest van de looptijd een subsidiepercentage van 80% wordt gehanteerd. De verdere voorwaarden voor deze regelingen zullen begin 2022 bekend worden gemaakt.

Ook de steun aan de culturele sector wordt voortgezet tot en met januari 2022, onder andere door middel van de suppletieregeling bij het Fonds Podiumkunsten. Deze is verhoogd van een vergoeding van maximaal 55% van de kaarten van de reguliere capaciteit naar 85% van die capaciteit.

In de sportsector wordt voor de amateursport de compensatie van de vaste lasten (TASO) en de huurkosten (TVS) weer geopend tot en met januari 2022. Ook worden middelen beschikbaar gesteld waarmee gemeenten ijsbanen en zwembaden kunnen ondersteunen.

Ten slotte geeft het kabinet aan dat in eventuele toekomstige steunpakketten een nieuwe balans moet worden gevonden tussen ondernemingsrisico en overheidssteun. In het eerste kwartaal van 2022 zal een langetermijnvisie gereedkomen.


Bron: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/12/14/kabinet-verlengt-coronasteun-ondernemers-tot-en-met-maart-2022

Did you find this useful?