Koel- en rijpingscellen en stellages in bedrijfsgebouw onroerend?

Article

Koel- en rijpingscellen en stellages in bedrijfsgebouw onroerend?

Het Hof heeft verzuimd te beoordelen of de koel- en rijpingscellen en de stellages in een bedrijfsgebouw op zich zelf bezien onroerend zijn en daarmee tot de grondslag voor de heffing van overdrachtsbelasting behoren.

21 november 2017

Achtergrond

Bij de aanschaf van een onroerende zaak is de verkrijger overdrachtsbelasting verschuldigd. Bij de verkrijging van een woning bedraagt de overdrachtsbelasting twee procent over de waarde van de onroerende zaak. Bij verkrijging van een andere onroerende zaak dan een woning is zes procent overdrachtsbelasting verschuldigd.

Al eerder heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de vraag of voor de heffing van overdrachtsbelasting sprake is van een onroerende zaak, beantwoord moet worden naar civielrechtelijke maatstaven. Volgens het civiele recht zijn in ieder geval de grond en de gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd onroerend. Daarnaast is een onzelfstandig bestanddeel van een onroerende zaak zelf ook onroerend. Recentelijk speelde opnieuw een dergelijke kwestie.


De casus

Belanghebbende heeft een bedrijfsgebouw in eigendom verworven dat is ingericht voor de geconditioneerde opslag en rijping van fruit. In geschil was of de koel- en rijpingscellen en de stellages die onderdeel uitmaken van dit bedrijfsgebouw onroerend zijn. Het Hof heeft geoordeeld dat de koel- en rijpingscellen en de stellages niet aan te merken zijn als bestanddeel van het bedrijfsgebouw. Volgens de Hoge Raad had het Hof echter ook moeten beoordelen of de koel- en rijpingscellen en stellages op zichzelf bezien onroerend zijn. De uitspraak van het Hof is derhalve onvoldoende gemotiveerd. De Hoge Raad verwijst de zaak naar Hof Amsterdam om dit alsnog te laten beoordelen .


Het vervolg

Het verwijzingshof zal aan de hand van het civiele recht moeten beoordelen of de koel- en rijpingscellen en stellages onroerend zijn. In eerdere rechtspraak over de overdrachtsbelasting heeft de Hoge Raad hierbij aangegeven dat een gebouw of werk duurzaam is verenigd met de grond als het naar aard en inrichting bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven. Bij de beantwoording van deze vraag moet onder andere gekeken worden naar de bedoeling van degene die het gebouw of werk heeft gebouwd of heeft laten bouwen. Als eenmaal vaststaat dat het gebouw of werk bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven, is niet meer van belang of het gebouw of werk technisch gezien verplaatst kan worden.


Bron: HR 17 november 2017, 17/02490, ECLI:NL:HR:2017:2876

 

Vond u dit nuttig?