Kosten medische keuring piloot niet aftrekbaar als scholingsuitgaven | Deloitte Nederland

Article

Kosten medische keuring piloot niet aftrekbaar als scholingsuitgaven

Volgens de Hoge Raad houdt de verplichte medische keuring van een piloot onvoldoende rechtstreeks verband met het leertraject om als aftrekbare scholingsuitgaven te kunnen kwalificeren.

5 juni 2018

Persoonsgebonden aftrekpost

Scholingsuitgaven kunnen onder voorwaarden als persoonsgebonden aftrekpost in mindering worden gebracht op achtereenvolgens het inkomen uit werk en woning (box 1), sparen en beleggen (box 3) en aanmerkelijk belang (box 2). Het inkomen mag hierdoor echter niet negatief worden. Wanneer het inkomen in een jaar te laag is om de hele aftrekpost te kunnen verzilveren, stelt de inspecteur het niet in aanmerking genomen bedrag bij voor bezwaar vatbare beschikking vast. Deze kosten worden dan ‘doorgeschoven’ naar het volgende belastingjaar en opgeteld bij de kwalificerende scholingsuitgaven die in dat jaar zijn gedaan.

Scholingsuitgaven

De Wet inkomstenbelasting 2001 definieert scholingsuitgaven als uitgaven die een belastingplichtige doet in verband met het volgen van een opleiding of studie met het oog op het verwerven van inkomen uit werk en woning. Hieruit lijkt te volgen dat alleen uitgaven die zijn gericht op verbetering van de financieel-economische positie in aanmerking komen voor aftrek. Uit de jurisprudentie blijkt echter dat ook scholingsuitgaven die een belastingplichtige doet om zijn inkomen te behouden voor aftrek kunnen kwalificeren. Kosten van cursussen en opleidingen die uit persoonlijke of hobbymatige interesse worden gevolgd, komen daarentegen niet voor aftrek in aanmerking.

Ook als sprake is van een kwalificerende opleiding, komen echter niet alle uitgaven in aftrek. Uit de wetsgeschiedenis blijkt namelijk dat het moet gaan om kosten die in direct verband staan met het leertraject. Recentelijk heeft de Hoge Raad hier zijn licht over laten schijnen.

Noodzakelijke medische keuring

De zaak draaide om een piloot die in 2009 zijn vliegbrevet had gehaald en vervolgens in 2012 een programma volgde dat gericht was op instandhouding van zijn vliegvaardigheden en bevoegdheden. Onderdeel van dit programma was een lesvlucht. Om daaraan te mogen deelnemen was een voorafgaande medische keuring noodzakelijk. De piloot heeft in zijn aangifte inkomstenbelasting 2012 zowel de kosten van de cursus als de keuring in aanmerking genomen als scholingsuitgaven. De inspecteur heeft laatstgenoemde kostenpost echter niet in aftrek toegelaten. Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden ten onrechte, omdat zonder positieve medische keuring de voor het cursusprogramma noodzakelijke lesvlucht niet kon worden gemaakt. In cassatie oordeelt de Hoge Raad echter dat dit gegeven niet genoeg is voor aftrek. De wet beperkt de aftrek namelijk nadrukkelijk tot uitgaven die in direct verband staan met het leertraject. De Hoge Raad doet de zaak zelf af en oordeelt dat de inspecteur de kosten van de medische keuring terecht heeft geweigerd.

Aanscherping

Sinds 1 juli 2015 is de aftrek van scholingsuitgaven overigens aangescherpt, in die zin dat alleen nog les-, college-, cursus- of examengelden en kosten van door de onderwijsinstelling verplicht gestelde leer- en beschermingsmiddelen kwalificeren voor aftrek.


Bron: HR 1 juni 2018, 17/03217, ECLI:NL:HR:2018:798 

Vond u dit nuttig?