Aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten

Article

Later afrekenen over aandelenoptierechten voor start- en scale-ups

Vanaf 1 januari 2023 bestaat de mogelijkheid om de heffing van loonbelasting uit te stellen over aandelenoptierechten in geval van niet-verhandelbare aandelen

Op 4 april 2022 heeft Staatssecretaris Van Rij van Financiën een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer gestuurd over het wetsvoorstel Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten. Dit voorstel was al eerder aangekondigd bij het pakket Belastingplan 2022, maar vanuit de Tweede Kamer werden twijfels geuit ten aanzien van de uitvoeringslasten en de generieke toepassing van deze regeling. Om deze reden is op 10 november 2021 besloten om het wetsvoorstel aan te houden en nader onderzoek te doen naar meerdere mogelijkheden enerzijds het beperken van de uitvoeringslasten en anderzijds de generieke toepassing. De uitkomsten van dit onderzoek hebben uiteindelijk geleid tot het enkel verschuiven van de ingangsdatum naar 1 januari 2023.

Achtergrond

Start- en scale-ups spelen een steeds belangrijkere rol voor het innovatievermogen van Nederland. Om de Nederlandse positie als innovatieve koploper te behouden, is het van belang om een goed ecosysteem te hebben voor deze jonge bedrijven. Toch wordt er opgemerkt dat Nederland achterblijft wat betreft de doorgroei van start- naar scale-ups. Een belangrijke reden hiervoor is dat deze bedrijven behoefte hebben aan technisch talent, maar dat zij veelal niet over voldoende financiële middelen beschikken om dit talent aan te trekken. Het gebrek aan financiële middelen zou kunnen worden opgelost door aandelen en aandelenopties als beloningsinstrument te gebruiken.

De huidige regeling omtrent de aandelenopties is echter onaantrekkelijk voor de start- en scale-ups vanwege de plicht om de (loon)belastingclaim te betalen op het moment van uitoefening van de opties.
De belastingclaim wordt in de praktijk door de werknemers veelal betaald met de opbrengst van de verkoop van een deel van de bij de uitoefening verkregen aandelen. In tegenstelling tot de grotere en beurgenoteerde bedrijven is bij start- en scale -ups de verkoop van aandelen niet mogelijk, omdat er voor deze aandelen normaliter geen marktplaats is. De werknemers zullen daarom bij de uitoefening van een aandelenoptierecht de verschuldigde belasting vaak uit eigen middelen moeten betalen en dit vormt een obstakel voor het gebruik van de aandelenopties als beloningsinstrument.

Nieuwe regeling

Om de start- en scale-ups tegemoet te komen, wordt in het wetsvoorstel een keuzeregeling geïntroduceerd waarbij het heffingsmoment kan verschuiven naar het moment waarop de bij uitoefening van het aandelenoptierecht verkregen aandelen verhandelbaar zijn. Omdat bij het uitoefenen van een aandelenoptierecht niet altijd sprake is van een tekort aan liquiditeit, kan deze regeling alleen onder voorwaarden worden toegepast. Deze keuzeregeling is slechts mogelijk als de verkregen aandelen niet meteen verhandelbaar zijn. De werknemer heeft dan twee opties:

  • aandelenopties laten belasten op het moment waarop de bij uitoefening verkregen aandelen verhandelbaar zijn; of
  • aandelenopties laten belasten op het moment dat de werknemer de opties uitoefent.

Allereerst is het van belang om te kijken of de verkregen aandelen verhandelbaar zijn.
Onder ‘verhandelbaar zijn’ wordt bijvoorbeeld verstaan dat er geen verkooprestricties zijn en de werknemer de bij uitoefening verkregen aandelen feitelijk kan verkopen. Zijn de aandelen niet direct verhandelbaar, dan krijgt de werknemer de keuze om de heffing niet bij de uitoefening plaats te laten vinden. De waarde in het economisch verkeer van de aandelen wordt dan in aanmerking genomen op het moment dat deze verhandelbaar zijn. De werknemer dient dit wel schriftelijk kenbaar te maken aan de inhoudingsplichtige die op zijn beurt de schriftelijke keuze moet vastleggen in zijn loonadministratie.

Als de aandelen direct verhandelbaar zijn, wordt de waarde in het economisch verkeer van de aandelen op het moment van uitoefening van de opties als loon belast. In dit geval wijzigt het heffingsmoment niet ten opzichte van de oude regeling.

Oneigenlijk gebruik

Om de mogelijkheid tot oneigenlijk gebruik te voorkomen, zijn een aantal beperkingen in het wetsvoorstel opgenomen.

Zo zullen eventuele waardeontwikkelingen van de aandelen die zijn ontstaan gedurende de periode waarin ze niet verhandelbaar zijn, ook in de heffing worden betrokken. Daarnaast is de regeling niet van toepassing op werknemers die (beursgenoteerde) aandelen verkrijgen die regulier verhandelbaar zijn.

Voorts is in het wetsvoorstel een vijfjaarstermijn opgenomen. Dit houdt in dat het heffingsmoment tot maximaal vijf jaar na de beursgang van een vennootschap of na de uitoefening van het aandelenoptierecht onder voorwaarden wordt uitgesteld. Dit kan bijvoorbeeld in het geval dat een werknemer zijn aandelen niet kan vervreemden als gevolg van een wettelijke of contractuele beperking

Voor wie?

Deze regeling geldt niet alleen voor de werknemers van start- en scale ups, maar ook voor de werknemers van grotere bedrijven. De Staatssecretaris heeft besloten om ook deze groep de mogelijkheid te bieden om gebruik te maken van de regeling. Een belangrijke overweging hierbij was dat start- en scale ups behoefte hebben aan een werknemer van C-level (CFO, CTO), omdat ze waardevol zijn voor de ontwikkeling van deze startups.

Gevolgen

Als gevolg van het wetsvoorstel komt naar verwachting de fiscale tegemoetkoming voor startups met een S&O-startersverklaring, waarbij onder voorwaarden maximaal 75% van het genoten loon in aanmerking wordt genomen, per 1 januari 2023 te vervallen. Daarnaast geldt er een administratieverplichting voor de inhoudingsplichtige wanneer de werknemer ervoor kiest om het heffingsmoment plaats te laten vinden op het moment van uitoefening. De werknemer dient dit schriftelijk kenbaar te maken.

Meer weten?

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben omtrent de nieuwe regeling en de gevolgen hiervan, dan staan onze adviseurs u graag bij met hun expertise.

 

Bronnen:

kamerbrief-nakoming-toezegging-aandelenoptieregeling.pdf (overheid.nl)

Wetsvoorstel Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten (35929) | Thema's | Navigator

Did you find this useful?