Titel

Article

Leegstand uren tellen niet mee als belast gebruik bij vaststelling werkelijk gebruik

Rechtbank Gelderland heeft zich recent gebogen over het recht op aftrek van btw bij een exploitant van sportaccommodaties. Deze accommodaties worden tijdens schooltijd om niet (en zonder heffing van btw) ter beschikking gesteld aan scholen en buiten schooltijd (veelal btw-belast) aan derden. De uren die overblijven, probeert de exploitant zo veel mogelijk in te vullen met (btw-belaste) verhuur aan derden. Voor het vaststellen van de mate van btw-aftrek op gemengde kosten (dat wil zeggen kosten die toerekenbaar zijn aan zowel de terbeschikkingstelling aan scholen als aan derden) hanteert de exploitant de methode van ‘werkelijk gebruik’ op basis van uren. In dit kader is het van belang om te bepalen op welke wijze omgegaan dient te worden met de uren dat de accommodaties niet gebruikt worden.

4 mei 2017

De exploitant stelt zich op het standpunt dat niet alleen de werkelijk verhuurde uren moeten meetellen, maar ook de uren waarin de accommodaties leegstaan en beschikbaar zijn voor beoogd btw-belast gebruik. De Rechtbank acht die benaderingswijze niet juist. Volgens de Rechtbank is deze benaderingswijze te subjectief, omdat het gaat om een wens van de exploitant die feitelijk niet is uitgekomen. In het zogenoemde Leegstandsarrest van 13 juni 2014 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het voorgenomen gebruik wel van belang was bij de vaststelling van het recht op btw-aftrek. De Rechtbank oordeelt dat de situatie (volledige leegstand van een pand dat later wel weer werd verhuurd) en het beoordelingskader (herziening van de aftrek) van dat arrest echter wezenlijk anders was en dus niet toepasbaar is in deze situatie.

Het is nog niet bekend of hoger beroep is aangetekend tegen dit oordeel.

Indien uw btw-aftrek op gemengde kosten (gedeeltelijk) gebaseerd is op een benadering van het werkelijk gebruik, dan raden wij u aan - samen met uw adviseur – na te gaan of deze uitspraak gevolgen heeft voor uw ingenomen positie.

Vond u dit nuttig?