Looptijd 30%-regeling per 1 januari 2019 verkort naar vijf jaar | Deloitte Nederland

Article

Looptijd 30%-regeling per 1 januari 2019 verkort naar vijf jaar

De beperking van de looptijd van acht tot vijf jaar treedt in werking per 1 januari 2019 en wordt van toepassing op zowel nieuwe als bestaande gevallen.

2 mei 2018

Op 20 april jl. heeft de staatssecretaris van Financiën de kabinetsreactie op de evaluatie van de 30%-regeling aan de Tweede Kamer aangeboden. In deze bijdrage berichten wij u over de belangrijkste conclusies van het kabinet.

Aanleiding kabinetsreactie evaluatie 30%-regeling

In de eerste helft van 2017 is in opdracht van het Ministerie van Financiën de 30%-regeling op doeltreffendheid en doelmatigheid geëvalueerd. In dit kader zijn er suggesties gedaan voor aanpassingen aan de 30%-regeling. Daarnaast zijn meerdere organisaties en personen verzocht een schriftelijke reactie op de evaluatie te geven. In de kabinetsreactie wordt ingegaan op deze aanbevelingen en commentaren.

Belangrijkste conclusies

Het kabinet onderschrijft de aanbeveling om de looptijd van de 30%-regeling met ingang van 1 januari 2019 te verkorten. Deze maatregel zal worden opgenomen in het pakket Belastingplan 2019 dat op Prinsjesdag 2018 aan de Tweede Kamer wordt aangeboden. De verkorting van de looptijd tot vijf jaar ziet ook op de keuze voor partiële buitenlandse belastingplicht in de inkomstenbelasting (box 2 en box 3) en op het belastingvrij vergoeden van extraterritoriale kosten buiten de 30%-regeling om.

Opmerkelijk is dat de verkorting van de looptijd naar vijf jaar ook werknemers treft die momenteel al gebruikmaken van de 30%-regeling. Dit betekent dat de resterende looptijd van bestaande 30%-regelingen per 1 januari 2019 opnieuw moet worden vastgesteld.

Overige aanbevelingen ongemoeid

Het kabinet kiest ervoor om het 150-kilometer criterium te handhaven. De gedane suggesties om deze kilometergrens te verhogen of te vervangen (bijvoorbeeld door de werkelijke afstand) worden vanuit het oogpunt van eenvoud niet gevolgd. Ook de aanbevelingen met betrekking tot “aftopping” van het salaris of differentiatie van het forfait doen volgens het kabinet afbreuk aan de eenvoud en uitvoerbaarheid van de regeling en worden daarom niet gevolgd.

Tot slot

De kabinetsreactie bevat een concreet voorstel tot versobering van de 30%-regeling. Echter, het kabinet schaart zich achter het belang en de geformuleerde doelstellingen van de 30%-regeling. Het voortbestaan van de (verkorte) 30%-regeling lijkt daarmee voorlopig te zijn gewaarborgd. Voor de praktijk is het echter nog onzeker hoe de verkorting van de looptijd voor bestaande gevallen zal uitpakken. Dit zal moeten blijken uit de inhoudelijke behandeling van het pakket Belastingplan 2019.


Bron: Brief staatssecretaris van Financiën d.d. 20 april 2018, 2018-0000061269

Vond u dit nuttig?