Mandatory disclosure-richtlijn in Publicatieblad EU | Deloitte Nederland

Article

Mandatory disclosure-richtlijn in Publicatieblad EU

De Mandatory disclosure-richtlijn treedt in werking op 25 juni 2018. Volgens deze richtlijn moet een tussenpersoon voorgenomen regelingen die mogelijk als agressieve tax planning kwalificeren melden bij de Belastingdienst.

6 juni 2018

Publicatie richtlijn

Eerder hebben wij u geïnformeerd over het feit dat op 13 maart 2018 in Brussel politieke overeenstemming is bereikt ter zake van het door de Europese Commissie (EC) opgestelde richtlijnvoorstel om automatisch informatie uit te wisselen ten aanzien van agressieve tax planningsregelingen met een grensoverschrijdend karakter.

Inmiddels zijn er nieuwe ontwikkelingen te melden. Op 25 mei 2018 is het richtlijnvoorstel namelijk formeel aangenomen door de Raad van de Europese Unie, waarna de richtlijn op 5 juni 2018 is gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. De richtlijn treedt in werking op de twintigste dag na deze publicatie, te weten op 25 juni 2018.

De lidstaten dienen uiterlijk op 31 december 2019 de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen en bekend te maken om aan de richtlijn te voldoen. Zij dienen deze bepalingen vervolgens toe te passen vanaf 1 juli 2020. Echter, reeds vanaf het moment van inwerkingtreding van de richtlijn moeten tussenpersonen gaan bijhouden welke planningsstructuren onder de reikwijdte van de meldingsplicht vallen. De gevraagde inlichtingen moeten dan uiterlijk op 31 augustus 2020 door de belastingdienst zijn ontvangen. De eerste batch met gegevens zal vervolgens uiterlijk op 31 oktober 2020 moeten zijn uitgewisseld.

Achtergrond

De richtlijn stelt de lidstaten expliciet verplicht om ‘mandatory disclosure’ in te voeren voor alle mogelijke agressieve tax planningsregelingen met een grensoverschrijdend element. Tevens verzekert de richtlijn lidstaten ervan dat gegevens automatisch zullen worden uitgewisseld tussen de fiscale autoriteiten.

Door te rapporteren onder een ‘mandatory disclosure’ regime wordt volgens de EC de druk op tussenpersonen (zoals belastingadviseurs) vergroot om zich te onthouden van het ontwikkelen, marketen en implementeren van agressieve tax planningsstructuren. Ook belastingplichtigen zouden ervan worden weerhouden om dergelijke structuren op te zetten wanneer gegevens hieromtrent automatisch worden uitgewisseld tussen lidstaten. De richtlijn laat het aan de Europese lidstaten over om (administratieve) strafmaatregelen ter zake van niet-naleving van de richtlijn te treffen.

Tussenpersonen

Onder de richtlijn worden tussenpersonen verplicht om de belastingdienst te informeren over mogelijk agressieve tax planning als zij bij dergelijke regelingen betrokken zijn, hetzij beroepsmatig, hetzij omdat zij ze hebben ontwikkeld, dan wel omdat zij ze promoten. Een tussenpersoon kan een rechtspersoon, natuurlijk persoon of een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid zijn. Wanneer geen tussenpersoon kan worden aangewezen, of als een verschoningsrecht voor de tussenpersoon van toepassing is, wordt de informatieplicht verlegd naar de belastingplichtige zelf.

Gegevens

Omdat het niet mogelijk is – mede in het licht van het statische karakter van de richtlijn – om alle vormen van mogelijke agressieve tax planning te specificeren, heeft de EC er voor gekozen om over te gaan tot het benoemen van een aantal kenmerken die een sterke indicatie geven dat sprake is van agressieve tax planning. Deze algemeen geformuleerde kenmerken zijn opgenomen in een bijlage bij de richtlijn.

Timing

In de bijlage bij de richtlijn is aangegeven dat intermediairs binnen een termijn van dertig dagen moeten rapporteren aan de belastingdienst. Deze termijn vangt aan op de dag waarop (i) de planningsregeling beschikbaar wordt gesteld, (ii) de regeling klaar is voor implementatie, of (iii) de eerste stap van een planningsregeling is geïmplementeerd. Beslissend is welke van de hiervoor genoemde gebeurtenissen als eerste plaatsvindt. Hiertoe wordt een standaardformulier ontworpen. De Belastingdienst moet de informatie eens per kwartaal automatisch uitwisselen met andere EU-autoriteiten. Dit zal gebeuren door de informatie te uploaden in een centraal register waartoe alle fiscale autoriteiten toegang krijgen.


Bron: Perscommuniqué van de Raad van de Europese Commissie van 25 mei 2018 ter zake van de overeenstemming over de richtlijn die voorziet in de mandatory disclosure van 21 juni 2017 (COM(2017)335 final) en Richtlijn (EU) 2018/822 van de Raad van 25 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies 

Vond u dit nuttig?