Monumentenaftrek wordt subsidieregeling | Deloitte Nederland

Article

Monumentenaftrek wordt subsidieregeling

De fiscale aftrek voor onderhoudskosten van monumentenpanden wordt per 1 januari 2019 afgeschaft en vervangen door een subsidieregeling.

27 september 2018

Aftrek van uitgaven voor monumentenpanden

Eigenaren van monumentenpanden die zijn ingeschreven in het rijksmonumentenregister kunnen op basis van de huidige wetgeving onder bepaalde voorwaarden 80% van de onderhoudskosten als persoonsgebonden aftrekpost in aanmerking nemen in hun aangifte inkomstenbelasting. De aftrek van uitgaven voor monumentenpanden is gericht op instandhouding van het cultuurhistorisch bezit in Nederland. Als het aan het kabinet ligt, kunnen uitgaven voor monumentenpanden vanaf 1 januari 2019 echter niet langer in aanmerking worden genomen als fiscale aftrekpost.

Lange weg

Het voorstel om de monumentenaftrek af te schaffen was reeds opgenomen in de Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing, dat onderdeel uitmaakte van het pakket Belastingplan 2017. In datzelfde voorstel was ook voorzien in de afschaffing van de aftrek van scholingsuitgaven. Na zware kritiek vanuit de Tweede Kamer verzocht het kabinet destijds echter om de stemming over het wetsvoorstel aan te houden. Middels een recent gepubliceerde nota van wijziging wordt de datum van inwerkingtreding van de maatregel tot afschaffing van de fiscale aftrek van uitgaven voor monumentenpanden aangepast naar 1 januari 2019.
Verder is de maatregel tot afschaffing van de aftrek van scholingsuitgaven uit het wetsvoorstel gehaald. Het kabinet wil deze aftrekpost vervangen door een individuele leerrekening. De uitwerking van die maatregel vereist echter nog een uitgebreid voorbereidingstraject. De afschaffing van de fiscale aftrek voor scholingsuitgaven zal derhalve op een later moment in een ander wetsvoorstel worden opgenomen.

Vervangende subsidieregeling

Het geld dat vrijkomt door afschaffing van de fiscale monumentenaftrek zal deels worden aangewend voor een nieuwe subsidieregeling en anderzijds worden gebruikt voor de versterking van de bestaande Subsidieregeling instandhouding monumenten (SIM). Particuliere eigenaren van rijksmonumentenpanden met een woonfunctie kunnen onder de nieuwe regeling eenmaal per jaar (in de periode 1 maart - 30 april) subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voor kosten die zij in het voorafgaande jaar hebben gemaakt in verband met werkzaamheden, maatregelen en voorzieningen ten behoeve van de instandhouding van het rijksmonument. Het voorgestelde subsidiepercentage bedraagt 35% van de subsidiabele kosten. Wel geldt een subsidieplafond van € 45 miljoen. Ingeval dit plafond dreigt te worden overschreden, zal een herrekening van het subsidiepercentage plaatsvinden op alle aanvragen. Uitbetaling van de subsidie geschiedt door de Stichting Nationaal Restauratiefonds.  

Doelen

Er liggen verschillende doelen ten grondslag aan het voorstel de monumentenaftrek om te vormen in een subsidieregeling. Voortaan zal er gecontroleerd worden of de werkzaamheden op een kwalitatief goede manier worden uitgevoerd. De huidige fiscale aftrek kent deze kwaliteitstoets niet. Verder is de subsidieregeling gericht op monumentale waarden en niet op onderdelen die niet-monumentaal zijn. Ook zorgt het verdwijnen van de fiscale aftrek voor een belangrijke vereenvoudiging van de taken van de Belastingdienst.


Bron: Nota van wijziging wetsvoorstel fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing 2018-0000159778, 20 september 2018

Vond u dit nuttig?